SFS 2013:222 Lag om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

130222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:102) om ändring i
revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § revisorslagen (2001:883) i stäl-

let för dess lydelse enligt lagen (2013:102) om ändring i nämnda lag ska ha
följande lydelse.

37 §

Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om auktorisation, god-

kännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det
att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet
uppehålls i onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en för-

klaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

SFS 2013:222

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013