SFS 2013:243 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

130243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:972) med instruk-

tion för Ekobrottsmyndigheten

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5 a § ska betecknas 5 §,
dels att 1, 2, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Uppgifter

1 §

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för be-

kämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som avses i denna för-
ordning.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och andra åtgärder mot

ekonomisk brottslighet, såsom att följa och analysera utvecklingen och rätts-
tillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till
åtgärder.

2 §

1 Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen
(2005:551).

2. Mål som avser 9 kap. 1�3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s finan-

siella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken.

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument.

4. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om

finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

5. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hän-

syn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har na-
tionell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur
eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten
efter framställning från �&klagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket 1�4, och som 3 eller 5 § förordningen

(2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen
m.m. är tillämplig på eller mål som rör brott av anställda inom �&klagarmyn-

1 Senaste lydelse 2010:1035.

SFS 2013:243

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

2

SFS 2013:243

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

digheten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock vid �&klagarmyndig-
heten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan

brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndighet
där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

�r det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

3 §

Ekobrottsmyndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser

ekonomisk brottslighet. I detta ingår att lämna information om den ekono-
miska brottsligheten till andra myndigheter, till kommuner, näringsliv och or-
ganisationer och till allmänheten.

4 §

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åt-

gärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hante-
ring och användning av EU-relaterade medel i landet.

Ekobrottsmyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör Euro-

peiska kommissionens bedrägeribekämpningsbyrå (OLAF).

5 §

Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av till-

gångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om sam-
arbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det
gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från
brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)