SFS 2013:245 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 16 c och 20 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

16 c §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1�2 el-

ler 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13�15 kap.,
16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a §
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1964:169) om straff
för folkmord, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narko-
tika, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för terrorist-
brott eller 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska, om
brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § pa-

tientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 § samma lag, i
fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation eller särskilt
förordna att utöva yrke,

2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och återkallelse

av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i fråga om
den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen överväger att
anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eller

3. ett landsting, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare som lands-

tinget överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsför-
ordnande enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § patient-
säkerhetsförordningen (2010:1369).

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket,

ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

20 §

2

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsre-

gistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegiti-
mation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och trans-
porttillstånd. Transportstyrelsen får vidare ha direktåtkomst till uppgifter ur
belastningsregistret för det ändamål som anges i 16 d §.

1 Senaste lydelse 2013:182.

2 Senaste lydelse 2013:182.

SFS 2013:245

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

2

SFS 2013:245

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden enligt 16 c § första stycket 1. Inspektionen för vård och omsorg får ha
direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c §
första stycket 2.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföre-
tag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)