SFS 2013:246 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

130246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § och 4 kap. 5 § patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

3 kap.

12 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att landsting i vissa fall får

förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården,
dock inte i fall som avses i 11 §.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som har

begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register.

4 kap.

5 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens en-

ligt 1 § kan uppnås,

2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå enligt 1 §,
3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje

specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt

1 eller 2 §,

5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker

ska få rekvirera läkemedel,

6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel

och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:246

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013