SFS 2013:247 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

130247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter ska införas en ny paragraf, 17 e §, av följande lydelse.

17 e §

Bestämmelserna i 7 kap. 3 och 8 §§ och 8 kap. 5�7 och 8 a §§ lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska inte tillämpas vid bristande
efterlevnad av 5 kap. 1 och 6 kap. 1 §§ den lagen i fråga om utsläpp från flyg-
verksamhet under åren 2010�2012, om

1. flygverksamheten avser flygningar till eller från en flygplats utanför
a) Europeiska unionen,
b) länder som är medlemsstater i Europeiska frihandelssammanslutningen

(Efta),

c) länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med unionen, och
d) besittningar och territorier av länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES), och

2. verksamhetsutövaren
a) inte har tilldelats några utsläppsrätter för utsläppen, eller
b) senast den 25 maj 2013 har återlämnat en del av de utsläppsrätter som

har tilldelats för 2012.

Vid tillämpning av första stycket 2 b ska den del av antalet tilldelade ut-

släppsrätter som återlämnas motsvara den andel som antalet verifierade ton-
kilometer för sådana flygningar som avses i 1 under 2010 utgjorde av totala
antalet tonkilometer under 2010.

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:247

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013