SFS 2013:248 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

130248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 2 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §

och 13 kap. 5 § skollagen (2010:800) och bilaga 1 till lagen ska ha följande
lydelse.

10 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara

minst 6 785 timmar.

Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1.

11 kap.

7 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara

minst 6 785 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

12 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara

minst 7 965 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

13 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara minst

4 320 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas första gången höst-

terminen 2013 för elever som påbörjar årskurs 1 i grundskolan, grundsärsko-
lan, specialskolan och sameskolan.

1 Prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 2012/13:199.

SFS 2013:248

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

2

SFS 2013:248

2. För elever i grundskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 res-

pektive årskurs 3 gäller följande:

� den totala undervisningstiden ska vara minst 6 745 timmar respektive

6 705 timmar,

� undervisningstiden i matematik ska vara minst 980 timmar respektive

940 timmar, och

� undervisningstiden i matematik samt antalet timmar i timplanen för

svenska eller svenska som andraspråk och engelska får inte minskas vid sko-
lans val.

3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2

respektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 6 745 timmar res-
pektive 6 705 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.

4. För elever i specialskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2, 3

respektive 4 ska den totala undervisningstiden vara minst 7 935 timmar, 7 905
timmar respektive 7 875 timmar.

5. För elever i sameskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 res-

pektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 4 280 timmar respek-
tive 4 240 timmar.

6. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2013

påbörjar årskurs 4 eller en högre årskurs i grundskolan, grundsärskolan eller
sameskolan eller årskurs 5 eller en högre årskurs i specialskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2013:248

Bilaga 1

Timplan för grundskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper totalt

�mnen
Bild

230

Hem- och konsumentkunskap

118

Idrott och hälsa

500

Musik

230

Slöjd

330

Svenska eller svenska som andraspråk

1 490

Engelska

480

Matematik

1 020

Geografi

885

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi

800

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar

6 785

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013