SFS 2013:249 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

130249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) och bi-

lagorna 1�3 till förordningen ska ha följande lydelse.

14 kap.

8 §

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap.

38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistent-
hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte
har anknytning till den vanliga undervisningen. Med tilläggsbelopp enligt
10 kap. 39 § och 11 kap. 38 § skollagen avses också ersättning för moders-
målsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bilagorna 1�3 i sin nya lydelse tillämpas första gången höstterminen

2013 för elever som påbörjar årskurs 1 i grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan.

3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2

respektive 3 ska undervisningstiden i matematik vara minst 965 timmar res-
pektive 925 timmar.

Detta gäller inte elever i träningsskolan.

4. För elever i specialskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2, 3

respektive 4 ska undervisningstiden i matematik vara minst 1 130 timmar,
1 100 timmar respektive 1 070 timmar.

5. För elever i sameskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 res-

pektive 3 ska undervisningstiden i matematik vara minst 740 timmar respek-
tive 700 timmar.

6. Bilagorna 1�3 i sin äldre lydelse gäller fortfarande för elever som höst-

terminen 2013 påbörjar årskurs 4 eller en högre årskurs i grundsärskolan eller
sameskolan eller årskurs 5 eller en högre årskurs i specialskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:249

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

2

SFS 2013:249

Bilaga 1

1

Timplaner för grundsärskolan

Timplan för elever som läser ämnen

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

225

Hem- och konsumentkunskap

525

Idrott och hälsa

750

Musik

395

Slöjd

730

Svenska eller svenska som andraspråk

1 300

Engelska

180

Matematik

1 005

Naturorienterande ämnen och teknik

785

Samhällsorienterande ämnen

695

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

6 785

Därav skolans val

1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)

Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt

�mnesområden

Estetisk verksamhet

995

Kommunikation

995

Motorik

995

Vardagsaktiviteter

995

Verklighetsuppfattning

995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665

1 Senaste lydelse 2011:506.

background image

3

SFS 2013:249

Bilaga 2

Timplan för specialskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

250

Hem- och konsumentkunskap

130

Idrott och hälsa

540

Rörelse och drama

245

Slöjd

350

Teckenspråk

725

Svenska

1 560

Engelska

515

Matematik

1 160

Geografi

940

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi

850

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

380

Totalt garanterat antal timmar

7 965

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

background image

4

SFS 2013:249

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 3

Timplan för sameskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

�mnen

Bild

140

Hem- och konsumentkunskap

40

Idrott och hälsa

310

Musik

120

Slöjd

180

Svenska

910

Engelska

280

Matematik

780

Geografi

700

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

Samiska

800

Elevens val

60

Totalt garanterat antal timmar

4 320

Därav skolans val

210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas.