SFS 2013:251 Miljöprövningsförordning

130251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Miljöprövningsförordning;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Miljöprövning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och an-

mälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3, 4, 10 och 11 §§

samt 2�32 kap.,

2. med stöd av 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa tillsynen över verksam-
heten eller åtgärden.

Tillståndsplikt

3 §

Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2�32 kap.

anges att tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas
eller vidtas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

4 §

För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd,

om

1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är till-

ståndspliktig enligt 2�32 kap., eller

2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en

olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd krävs dock inte om ändringen endast avser lagring av timmer eller

annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs
med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från an-
nat virke.

I 1 och 4 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en be-

stämmelse om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart
icke-farligt avfall till förbränning av farligt avfall.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 2010L0075).

SFS 2013:251

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:251

5 §

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

finns särskilda bestämmelser om tillståndsplikt

1. på grund av hantering av farliga ämnen (5 §),
2. för avloppsanordningar (13 § första och fjärde styckena),
3. för värmepumpsanläggningar (17 § första stycket andra meningen), och
4. för hållande av vissa djur (39 §).

Prövningen av tillståndsfrågor

6 §

I 21 kap. miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och miljödom-

stol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I denna förordning
finns närmare bestämmelser om när frågor om tillståndsplikt prövas av mark-
och miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ⬝till-
ståndsplikt A⬝.

Denna förordning innehåller även bestämmelser om att ansökan om till-

stånd för vissa slag av verksamheter och åtgärder ska prövas av en länssty-
relse. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ⬝tillståndsplikt
B⬝.

7 §

Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer att ansökan i vissa fall får göras hos

mark- och miljödomstol även om tillståndsfrågan annars skulle ha prövats av
länsstyrelsen.

8 §

I 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att till-

stånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

9 §

Ytterligare bestämmelser om prövningen av tillståndsfrågor finns i 4, 6,

6 b, 7�11 b, 13, 18, 20 a, 20 b, 20 e�20 g och 46 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt

10 §

Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2�32 kap.

anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas
eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verk-
samheter och åtgärder anges uttrycket ⬝anmälningsplikt C⬝.

11 §

Anmälningsplikten gäller även ändringar av

1. en verksamhet som avses i 2 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd

utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,
eller

2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från stör-

ningssynpunkt.

12 §

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

finns särskilda bestämmelser om anmälningsplikt för

1. avloppsanordningar (13�15 §§),
2. värmepumpsanläggningar (17 §),
3. avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 §), och

background image

3

SFS 2013:251

4. verksamheter där allmänheten erbjuds viss hygienisk behandling, verk-

samheter med bassängbad och skolverksamheter (38 §).

Handläggning av anmälningar

13 §

Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24�27 och 46 §§ förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetskoder

14 §

I varje paragraf i 2�32 kap. anges den verksamhetskod som gäller för

den beskrivna verksamheten eller åtgärden. Verksamhetskoden syftar till att
underlätta rapportering och databehandling.

2 kap. Jordbruk

Djurhållning

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för anläggning för

djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än

30 kilogram och avsedda för produktion, eller

3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med

stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och

avelshannar.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med

stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors

ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och

avelshannar,

8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

background image

4

SFS 2013:251

11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar

upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kyck-

lingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd

utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av

kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av

annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.

3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller

övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling eller

övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om
inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol,
malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Berg, naturgrus och andra jordarter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med

ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter, eller

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bear-

betat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med

ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte en-
dast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat ma-
terial efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslu-
tad.

background image

5

SFS 2013:251

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än

markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter,

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bear-

betat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller för täkt för mark-

innehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för mark-

innehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för

sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, el-

ler

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,

om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller för anläggning för

framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt
som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

8 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för utvinning av rå-

olja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för utvinning av rå-

olja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller för industriell

tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

background image

6

SFS 2013:251

Malm och mineral

11 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller för gruvdrift eller

gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

12 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20 gäller för anläggning för

rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 13 §.

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller för anläggning för

rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

14 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller för anläggning för

annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och
sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller för provbrytning in-

klusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rost-
ning och sintring.

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller för anläggning för

utvinning och produktion av asbest.

Annan utvinningsindustri

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för djupborrning

som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 kap. Livsmedel och foder

Animaliska råvaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10 gäller för slakteri för en

produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri för en

produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för slakteri för en

produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamhe-
ten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska rå-
varor (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter
per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller pake-
tering.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

18 §.

background image

7

SFS 2013:251

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.41 gäller för anläggning för

tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer
än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska rå-
varor (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton
men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är an-
mälningspliktig enligt 9 §.

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.60 gäller för anläggning för

beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten med-

för utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, el-

ler

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.70 gäller för anläggning för

beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton
fisk eller skaldjur per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frys-

ning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 7 eller 9 §.

9 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en

produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalen-
derår.

Vegetabiliska råvaror

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad

under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

18 § eller endast innebär paketering.

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.100 gäller för bageri som

förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

background image

8

SFS 2013:251

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.110 gäller för anläggning för

beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför ut-

släpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför ut-

släpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.

13 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.120 gäller för anläggning

för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.

14 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.130 gäller för anläggning

för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för
en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verk-
samheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

15 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.140 gäller för anläggning

för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.150 gäller för anläggning för

tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av

1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av

vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt en-
ligt 28 kap. 1 §, eller

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av

vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-
tigt enligt 28 kap. 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

10 §.

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.160 gäller för anläggning

för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.

Kombinerade råvaror

18 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.165 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och

background image

9

SFS 2013:251

vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en pro-
duktion av

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas inne-

håll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000

minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för
det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

Mjölk, oljor och fetter

19 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170 gäller för anläggning för

framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.

20 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för anläggning

för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad
på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 19 §.

21 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för anläggning för

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4,
10 eller 19 §.

22 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för anläggning

för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än
100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10,
19 eller 21 §.

Glass

23 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för anläggning för

tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 19 §.

24 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för anläggning

för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.

Drycker

25 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för anläggning för

framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

26 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för anläggning

för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning el-

background image

10

SFS 2013:251

ler destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

27 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för bryggeri eller

annan anläggning för framställning av

1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten

som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.

28 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för bryggeri el-

ler annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

10 §.

Annan livsmedelstillverkning

29 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för anläggning för

tillverkning av

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,

om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

30 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för anläggning

för

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

10 §.

31 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.290 gäller för anläggning för

framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamhe-
ten

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1�30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

32 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.300 gäller för anläggning

för framställning av

1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1�31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1�31 §§, och

background image

11

SFS 2013:251

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

33 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för anläggning

för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska pro-
dukter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt någon av 1�32 §§.

Foder

34 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.320 gäller för anläggning för

framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbet-
ning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda pro-
dukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande
av förordning (EG) nr 1774/2002

2, om produktionen baseras på mer än 2 500

ton råvara per kalenderår.

35 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330 gäller för anläggning för

framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per ka-
lenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34

eller 39 §.

36 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råva-
ror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.

37 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350 gäller för anläggning för

framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råva-
ror för en produktion av

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad

under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

39 § eller endast innebär paketering.

38 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska rå-
varor för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.

Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

background image

12

SFS 2013:251

39 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370 gäller för anläggning för

framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och ve-
getabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en pro-
duktion av

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas inne-

håll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000

minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för
det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

6 kap. Textilvaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10 gäller för anläggning för

förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för anläggning för

förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per ka-
lenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvat-

ten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per ka-
lenderår.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för anläggning för

förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per ka-
lenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

7 kap. Päls, skinn och läder

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10 gäller för garveri för en

produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalen-
derår.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för anläggning för

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara

per kalenderår, eller

2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per

kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §

eller 29 kap. 30 §.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för anläggning för

garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §.

background image

13

SFS 2013:251

8 kap. Trävaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05 gäller för anläggning för

behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av
mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för anläggning för

yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk eller an-

nan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller

annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling el-
ler svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för anläggning för

framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleproduk-
ter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubik-

meter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per ka-

lenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50 gäller för anläggning för

tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller
spånskivor per kalenderår.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för anläggning för

tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller

andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 6 §.

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för

lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land

med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt

10 §.

9 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för anläggning för

lagring av

background image

14

SFS 2013:251

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-

ringen sker på land utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-

ringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
8 §, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om

lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för anläggning

för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har
pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och om-
fattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land

med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

9 kap. Massa, papper och pappersvaror

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10 gäller för anläggning för

framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i
industriell skala.

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30 gäller för anläggning för

framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för anläggning för

framställning av papper, papp eller kartong i industriell skala, om verksamhe-
ten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.

10 kap. Fotografisk och grafisk produktion

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för rulloffsettryck-

eri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- el-
ler anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för anläggning

med tillverkning av metallklichéer.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för anläggning med

utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för anläggning

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår, eller

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fo-

tografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

background image

15

SFS 2013:251

11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och
kärnbränsle

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för anläggning för

överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10 gäller för anläggning för

1. tillverkning av koks,
2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt

17 kap. 4 §.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för anläggning för

tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig en-
ligt 2 § eller 17 kap. 4 §.

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30 gäller för anläggning för

raffinering av mineralolja eller naturgas.

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

6 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för behandling eller

lagring av obestrålat kärnbränsle.

12 kap. Kemiska produkter

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.10 gäller för anläggning för att

genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka

1. organiska ämnen,
2. kloralkali, eller
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalen-

derår.

Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bin-

demedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20 gäller för anläggning för att

genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.40 gäller för anläggning för att

genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka

1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.50 gäller för anläggning för

tillverkning i industriell skala

1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,

background image

16

SFS 2013:251

b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.60 gäller för anläggning för

tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biolo-
giskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.

Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassäng-

bad,

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv

klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker,

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §,

eller

4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.81 gäller för anläggning för

att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke in-
dustriell skala.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.90 gäller för anläggning för

att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka orga-
niska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller an-
nan icke industriell skala.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.100 gäller för anläggning

för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna för-
ordning.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.110 gäller för anläggning för

att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten

inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektio-
nen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frä-
tande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mutagen⬝, ⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝mil-
jöfarlig⬝,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000

ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hy-

gienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,

background image

17

SFS 2013:251

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.120 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är till-

ståndspliktig enligt 9 §,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hy-

gienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
9 §,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om till-

verkningen sker genom destillation, eller

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig en-

ligt 9 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

19 kap. 2 §.

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.130 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorie-
skala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hy-

gienprodukter per kalenderår, eller

6. andra kemiska produkter.

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.140 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

13 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.150 gäller för anläggning

för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1�12 §§.

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.160 gäller för anläggning för

tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

13 kap. Gummi- och plastvaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning för att

genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

19 kap. 2 §.

background image

18

SFS 2013:251

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning för

att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning för att

genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen base-

ras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen base-

ras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per ka-

lenderår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för

att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning för

flamlaminering med plast.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning där

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering

eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller

anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

14 kap. Icke-metalliska mineraliska produkter

Glas, glasvaror och keramiska produkter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10 gäller för anläggning för

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive till-

verkning av mineralull.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för anläggning för

tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-

brukas per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

background image

19

SFS 2013:251

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för anläggning för

tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikför-

eningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 2 §.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för anläggning för

tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50 gäller för anläggning för att

genom bränning

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra

kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per
kubikmeter.

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att

genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för anläggning för

tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

Cement, betong, kalk, krita och gips

8 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70 gäller för anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för anläggning för

tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90 gäller för anläggning för

tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår,
om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

13 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

background image

20

SFS 2013:251

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130 gäller för anläggning för

tillverkning av asbestbaserade produkter.

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för

behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.

16 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfaltverk

eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,

eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmel-

ser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för anläggning

för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig en-
ligt 29 kap. 9 eller 10 §.

15 kap. Stål och metall

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10 gäller för anläggning för

produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive ut-
rustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för anläggning för

1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 3 §.

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.30 gäller för anläggning för

behandling av järnbaserade metaller genom

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och

den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller

3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning

som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för anläggning för

behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000
ton stål per kalenderår.

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för anläggning för

behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton
stål per kalenderår.

background image

21

SFS 2013:251

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40 gäller för anläggning för

gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för anläggning för

gjutning för en produktion av

1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är

tillståndspliktig enligt 6 §, eller

2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 §.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för anläggning för

gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70 gäller för anläggning för att

av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järn-
metall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska
eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80 gäller för anläggning för

att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska proces-
ser.

Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

11 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.90 gäller för anläggning för

att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller
elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.91 gäller för anläggning för

att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om pro-
duktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

13 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100 gäller för anläggning för

smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställ-
ning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kad-
mium per kalenderår.

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101 gäller för anläggning för

smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställ-

background image

22

SFS 2013:251

ning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

13 §.

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för anläggning för

smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställ-
ning av legeringsmetall.

Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för anläggning för

yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 9�15 §§.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

17 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för anläggning för

gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för
en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13

eller 14 §.

18 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning

för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium,
för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13,

14 eller 17 §.

16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och
färgborttagning

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10 gäller för anläggning för

järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
30 kubikmeter.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för anläggning för

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikme-

ter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per

kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

background image

23

SFS 2013:251

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk

ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår, eller

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten

ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuum-

metod.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för anläggning för

annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehand-
ling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för anläggning för

termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

15 kap. 3 §.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.60 gäller för anläggning för

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.70 gäller för anläggning för

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksam-

heten ger upphov till avloppsvatten,

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av

mer än 1 ton gods per kalenderår,

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram

men högst 2 ton per kalenderår, eller

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår

till mer än 500 kilogram per kalenderår.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för blästringsar-

bete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är an-
mälningspliktig enligt 7 §.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för anläggning för att

med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från

background image

24

SFS 2013:251

mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för anläggning

för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller
färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 el-
ler 4 §.

17 kap. Elektriska artiklar

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för anläggning för

tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksil-
ver ingår.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för anläggning för

tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller
kvicksilver ingår.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för anläggning för

tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40 gäller för anläggning för

tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för anläggning för

tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 4 §.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för anläggning för

tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

18 kap. Metallbearbetning

Motorer, turbiner och reaktorer

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för anläggning för

tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för provbänk för

motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för anläggning för

tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

högst 3,5 ton, eller

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

mer än 3,5 ton.

background image

25

SFS 2013:251

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för anläggning för

tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

högst 3,5 ton, eller

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer

än 3,5 ton.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

3 §.

Järnvägsutrustning och flygplan

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning

6 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom
yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 el-
ler 6 §.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för väts-

kor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbet-
ningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt någon av beskrivningarna i 1�10 §§.

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

Gas- och oljeplattformar

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för byggande av en

plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

Skeppsvarv

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv.

background image

26

SFS 2013:251

19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10 gäller för anläggning för

ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av or-
ganiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram
per timme eller 200 ton per kalenderår.

Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd

som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även
återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel
som slutligt bortskaffas som avfall.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.20 gäller för anläggning där

organiska lösningsmedel förbrukas

1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller

lackering,

d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av ve-

getabilisk olja,

2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska pro-

dukter, eller

3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim

eller andra beläggningspreparat.

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där

organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,

laminering eller lackering,

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk

produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna ⬝misstänks kunna
ge cancer⬝, ⬝kan ge cancer⬝, ⬝kan ge ärftliga genetiska skador⬝, ⬝kan ge can-
cer vid inandning⬝, ⬝kan ge nedsatt fortplantningsförmåga⬝ eller ⬝kan ge fos-
terskador⬝,

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

background image

27

SFS 2013:251

5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller

raffinering av vegetabilisk olja.

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 2 §.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.40 gäller för anläggning där

det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Vid tillämp-

ningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas
som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den
förordningen.

Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är till-

ståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där

det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för

lagring eller annan hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumpro-

dukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår,

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och

märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerfram-
kallande⬝, ⬝mutagen⬝, ⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝, om det i an-

background image

28

SFS 2013:251

läggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras
mer än 50 000 ton per kalenderår, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen

lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för

lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumpro-

dukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton
vid ett och samma tillfälle,

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av ke-

miska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i fa-
roklasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝mu-
tagen⬝, ⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝, och

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri

och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen

lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för

lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för

lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.

21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

Gas- och vätskeformiga bränslen

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05 gäller för anläggning för

överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad till-
förd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 11 kap. 2 §.

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.10 gäller för anläggning för

framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 11 kap. 1, 2 el-
ler 4 §.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för anläggning för

framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

background image

29

SFS 2013:251

Kärnkraft

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för kärnkraftsreaktor

eller annan kärnreaktor.

Förbränning

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40 gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50 gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja el-

ler bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja el-

ler bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elav-

brott, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller

9 §.

9 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för gasturbinan-

läggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

Vindkraft

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart

och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står

tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står

tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

11 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart

och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står

tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre

än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk

background image

30

SFS 2013:251

att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verk-
samheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

10 §.

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet

med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om

verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftver-
ket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

10 eller 11 §.

Värme- och kylanläggningar

13 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump

eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vatten-
område, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av
mer än 10 megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

14 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för anläggning

för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

22 kap. Avveckling av kärnreaktorer

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för verksamhet vari-

genom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller av-
vecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställnings-
drift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggnings-
platsen.

23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för anläggning för

tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för anläggning där

det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter

gas avsedd som motorbränsle.

background image

31

SFS 2013:251

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

24 kap. Hamnar och flygplatser

Hamnar

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn där trafik

medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn el-

ler hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil flygplats

med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för flottiljflygplats

eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats för

motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 el-

ler 4 §.

25 kap. Laboratorier

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för kemiska eller

biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadrat-
meter.

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt nå-

gon annan bestämmelse i denna förordning,

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 kap. Tankrengöring

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för anläggning för

rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon ke-
misk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska

background image

32

SFS 2013:251

produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faro-
klasserna ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝, ⬝frätande⬝, ⬝cancerframkallande⬝, ⬝muta-
gen⬝, ⬝reproduktionstoxisk⬝ eller ⬝miljöfarlig⬝.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för anläggning för

rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §.

27 kap. Hälso- och sjukvård

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för sjukhus med

fler än 200 vårdplatser.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för anläggning för

sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsme-
del.

28 kap. Rening av avloppsvatten

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsreningsan-

läggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personek-
vivalenter.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.20 gäller för avloppsre-

ningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.25 gäller för avloppsrenings-

anläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34,
35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §,
11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §,
15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap.
1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38,
39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

29 kap. Avfall

Mellanlagring

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för anläggning för

mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden
vid något enskilt tillfälle utgörs av

background image

33

SFS 2013:251

1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anlägg-

ningsändamål, eller

2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig en-

ligt 1.

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre

tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behand-
las.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för anläggning för

mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden
vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.

Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bort-

skaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.45 gäller för anläggning för

mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår
till mer än totalt 50 ton farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under

längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för anläggning för

mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår
till

1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för anläggning för

mellanlagring av farligt avfall

1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte upp-

går till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller

2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

background image

34

SFS 2013:251

2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte

vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produk-
ter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för anläggning för

sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anlägg-

ningsändamål.

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för anläggning för

sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 1 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

6 §.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för anläggning för

yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponen-
ter eller utrustning som innehåller isolerolja.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för anläggning för

att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för

byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för anläggning

för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än
farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig en-
ligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

Uttjänta motordrivna fordon

11 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för anläggning för

återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte om-
fattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för anläggning

för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller an-
nat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrot-
ningsförordningen (2007:186).

background image

35

SFS 2013:251

Användning för anläggningsändamål

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.130 gäller användning för

anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.

14 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.140 gäller för användning

för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Biologisk behandling

15 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.150 gäller för anläggning för

biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.160 gäller för anläggning för

biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.170 gäller för anläggning

för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om

1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större

än 10 ton per kalenderår, eller

2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per

kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

15, 16, 49 eller 50 §.

Förbränning

18 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

19 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

20 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 18 §.

background image

36

SFS 2013:251

21 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 19 §.

22 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

23 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

24 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

22 §.

25 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

23 §.

26 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 50 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22

eller 24 §.

27 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 50 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

background image

37

SFS 2013:251

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23

eller 25 §.

28 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,

eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

29 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.231 gäller för avfallsför-

bränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,

eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter

30 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.240 gäller för anläggning för

att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-
material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

31 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.250 gäller för anläggning

för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än
20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-
material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

32 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.260 gäller för anläggning

för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.

Uppläggning

33 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.270 gäller för uppläggning

av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om

föroreningsrisken inte endast är ringa, eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

34 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.280 gäller för uppläggning

av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten-

område eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

background image

38

SFS 2013:251

Deponering

35 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290 gäller för anläggning för

deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

36 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300 gäller för anläggning för

deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än

25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 35 eller 41 §.

37 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för anläggning för

deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 §.

38 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320 gäller för anläggning för

deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton per kalenderår.

39 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330 gäller för anläggning för

deponering av farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än

25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 38 eller 41 §.

40 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för anläggning för

deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.

41 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt an-

läggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte
längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

Annan återvinning eller bortskaffande

42 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.350 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 38 eller 44 §.

43 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.360 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.

background image

39

SFS 2013:251

44 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för anläggning

för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade
massor från den plats där anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.

45 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för anläggning

för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller
som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio ka-
lenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas
är högst 2 000 ton.

46 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.380 gäller för anläggning för

behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns.

Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning

eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.

47 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.390 gäller för anläggning

för behandling av farligt avfall, om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

48 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.400 gäller för anläggning för

destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller
fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

49 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405 gäller för anläggning för

att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom

1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än

12 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

50 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406 gäller för anläggning för

att återvinna, eller en anläggning för att återvinna eller bortskaffa, annat avfall
än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för för-
bränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmen-
tering av metallavfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och

verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 28

kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

background image

40

SFS 2013:251

51 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd av-
fall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av 1, 2, 6�10, 13�17, 22�37, 44 och 45 §§.

52 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd av-
fall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av 1, 2, 6�10, 13�17, 22�37 och 44�51 §§.

53 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för anläggning

för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksam-
heten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6�10,
13�17, 22�37, 44, 45 och 49�52 §§.

54 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2,
R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3
till avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är
större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18,

19, 38 eller 39 §.

55 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den
tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11�14, 18�26, 30�34, 38�48 och 54 §§.

56 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för anläggning för

att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.

Tillståndspliken gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4,

5, 8, 11�14, 18�26, 30�34, 38�48, 54 och 55 §§.

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

57 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för anläggning för

permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver
i djupt bergförvar.

58 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.456 gäller för underjordsför-

var av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

59 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för underjordsför-

var av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §.

background image

41

SFS 2013:251

60 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för underjordsför-

var av annat avfall än farligt avfall.

Radioaktivt avfall

61 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för anläggning för

behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall
eller lagring av radioaktivt avfall.

62 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för anläggning för

bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärn-
bränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 61 §.

30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält för skjut-

ning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som

är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott
per kalenderår.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för permanent täv-

lings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

31 kap. Textiltvätterier

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för tvätteri för mer

än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.

32 kap. Begravningsverksamhet

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för krematorium.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
2. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan enligt en bestäm-

melse som fanns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och där en motsvarande bestämmelse finns i denna förordning ska
fortsätta gälla för sådana verksamheter som omfattas av 2�32 kap. denna för-
ordning. Sådana beslut och domar ska anses meddelade enligt de motsvarande
bestämmelserna i denna förordning. �ven en anmälan ska anses gjord enligt
de motsvarande bestämmelserna i denna förordning.

background image

42

SFS 2013:251

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet

och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser,
om verksamheten blir tillståndspliktig genom denna förordning. Verksamhe-
ten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verk-
samheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 7 juli 2015 och till-
ståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

4. Det som sägs i punkten 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt

9 kap. 6 a § miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om till-
stånd.

5. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet

och som inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt 5 eller 21 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsva-
rande äldre bestämmelser, om verksamheten blir anmälningspliktig genom
denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7
juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är an-
mäld senast den 7 juli 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)