SFS 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel

130254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om användning av organiska lösningsmedel;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning avser försiktighetsmått vid användning av organiska

lösningsmedel och innehåller bestämmelser om

� definitioner (2�10 §§),
� förordningens tillämpning (11�13 §§),
� användning av vissa farliga lösningsmedel (14�17 §§),
� flera verksamheter på en anläggning (18 §),
� försiktighetsmått vid idriftsättning och urdrifttagning (19 §),
� kontroll av utsläpp (20�24 §§),
� utvinning av vegetabiliska oljor och animaliskt fett samt raffinering av

vegetabiliska oljor (25 och 26 §§),

� framställning av farmaceutiska produkter (27�30 §§),
� förädling av gummi (31�34 §§),
� skotillverkning (35 och 36 §§),
� tillverkning av beläggningsblandningar, lacker, tryckfärg och lim (37�

40 §§),

� beläggning av lindningstråd (41 och 42 §§),
� bandlackering (43�45 §§),
� limbeläggning (46�48 §§),
� tryckning (49�52 §§),
� ytbeläggning (53�55 §§),
� beläggning av träytor (56 och 57 §§),
� läderbeläggning (58 §),
� fordonslackering (59�63 §§),
� fordonsreparationslackering (64 och 65 §§),
� annan beläggning (66 och 67 §§),
� träimpregnering (68 och 69 §§),
� trä- och plastlaminering (70 och 71 §§),
� ytrengöring (72�74 §§),
� kemtvätt (75�77 §§),
� plan för minskade utsläpp (78�82 §§),
� väsentlig ändring av en 2001-anläggning (83 §),
� dispenser (84�86 §§), och

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 maj 2013 (Regeringens förord-
ningsmotiv 2013:2). Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den
24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och be-
gränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 2010L0075).

SFS 2013:254

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:254

� tillsyn (87 §).
Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om

11�83 §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

Med organiskt lösningsmedel avses i denna förordning

1. en organisk förening som
a) innehåller dels grundämnet kol, dels väte, halogener, syre, svavel, fosfor,

kisel eller kväve, och

b) vid temperaturen 293,15 kelvin har ett ångtryck av minst 0,01 kilopascal

eller har motsvarande flyktighet när medlet används, eller

2. den fraktion av kreosot som vid temperaturen 293,15 kelvin har ett ång-

tryck av minst 0,01 kilopascal eller har motsvarande flyktighet när medlet an-
vänds.

Första stycket 1 gäller inte koloxider, oorganiska karbonater eller oorga-

niska bikarbonater.

3 §

Med beläggning avses i denna förordning

1. en verksamhet som innebär att man bildar ett skikt med en dekorativ,

skyddande eller annan funktionell effekt på en yta och för detta skikt använ-
der en blandning som kan innehålla ett eller flera organiska lösningsmedel
som är nödvändiga för att lägga skiktet på rätt sätt eller som finns i bland-
ningen av något annat skäl, eller

2. en blandning som kan innehålla ett eller flera organiska lösningsmedel

och som används för ett sådant syfte som avses i 1.

4 §

I denna förordning avses med

blandning: en blandning enligt definitionen i artikel 3.2 i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kom-
missionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/
EG

2,

lack: ett transparent medel för beläggning,
lim: ett organiskt lösningsmedel, en blandning av organiska lösningsmedel

eller en annan blandning som används för att sammanfoga enskilda delar av
en produkt, och

tryckfärg: ett organiskt lösningsmedel eller en blandning som används i en

tryckpress för att trycka en text eller bild på en yta.

5 §

Med användning av lösningsmedel avses i denna förordning användning

av ett organiskt lösningsmedel

1. för att detta ensamt eller tillsammans med andra ämnen och utan att ge-

nomgå någon kemisk förändring ska lösa upp råvaror, produkter eller avfalls-
produkter,

2. som rengöringsmedel för att lösa upp föroreningar,

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

3

SFS 2013:254

3. som lösningsmedel,
4. som dispergeringsmedel,
5. för reglering av viskositet,
6. för reglering av ytspänning,
7. som mjukgörare, eller
8. som konserveringsmedel.

6 §

I denna förordning avses med

lösningsmedelstillförsel: den mängd organiska lösningsmedel som tillförs

en verksamhet där användning av lösningsmedel sker, inklusive tillförsel av
organiska lösningsmedel som ingår i blandningar och tillförsel av organiska
lösningsmedel genom återvinning i eller utanför den anläggning som verk-
samheten bedrivs i och där den återvunna mängden mäts varje gång den an-
vänds i verksamheten,

lösningsmedelsförbrukning: lösningsmedelstillförseln minskad med den

mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning
där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall, och

innesluten process: ett sätt att bedriva en verksamhet som innebär att ut-

släpp av organiska lösningsmedel från verksamheten sker kontrollerat genom
att flyktiga organiska föreningar samlas upp och leds ut antingen genom en
skorsten eller via en reningsutrustning och därför inte förflyktigas helt.

7 §

Med fordonslackyta avses i denna förordning den totala yta som lacke-

ras i en fordonslackeringsverksamhet och utgörs av

1. den genom elektrofores behandlade ytan beräknad genom att
a) bestämma det tal som anger det lackerade produkthöljets dubbla vikt

(viktvärdet),

b) multiplicera det tal som anger den lackerade metallplåtens genomsnitts-

tjocklek med det tal som anger den lackerade metallplåtens täthet och på så
sätt bestämma det tal som anger den lackerade produktens ytvärde (ytvärdet),
och

c) dividera viktvärdet med ytvärdet, och
2. den sammanlagda ytan på de delar som beläggs med samma material

men tillkommer i senare skeden av beläggningsprocessen.

8 §

Med 2001-anläggning avses i denna förordning en anläggning som

1. var i drift den 29 mars 1999, eller
2. senast den 31 mars 2001 omfattades av ett tillstånd eller en anmälan en-

ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller
omfattades av en fullgjord och fullständig ansökan om ett sådant tillstånd, och
var i drift senast den 1 april 2002.

9 §

I denna förordning avses med

punktutsläpp: slutligt utsläpp av gaser som innehåller ett eller flera orga-

niska lösningsmedel från en skorsten eller en reningsanläggning till luften,

diffusa utsläpp: utsläpp av organiska lösningsmedel till luft, mark eller vat-

ten eller utsläpp som lösningsmedel i en produkt, om utsläppet inte är punkt-
utsläpp, och

totala utsläpp: summan av punktutsläpp och diffusa utsläpp, och

background image

4

SFS 2013:254

normalkubikmeter: volym torr gas vid temperaturen 273,15 kelvin och ett

tryck på 1 013 hektopascal.

10 §

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt mil-

jötillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa tillsynen över en verk-
samhet som omfattas av denna förordning.

Förordningens tillämpning

11 §

Av 25, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 46, 49, 53�55, 64, 68, 70, 72 och 75 §§

framgår vilka verksamheter som omfattas av förordningen.

För sådana verksamheter ska förordningens bestämmelser också tillämpas

på rengöring av utrustning som används i verksamheterna.

Förordningen ska tillämpas på rengöring av de produkter som framställs i

verksamheterna endast om det särskilt anges i denna förordning.

12 §

Den som driver en verksamhet som omfattas av denna förordning får

låta bli att följa de begränsningsvärden som gäller för verksamheten enligt
25�77 §§, om verksamhetsutövaren i stället bedriver verksamheten enligt en
plan för minskade utsläpp av organiska lösningsmedel som uppfyller kraven i
78�82 §§.

13 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver de villkor som gäller

för verksamheten enligt en dom eller ett beslut om tillstånd eller ett föreläg-
gande enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Användning och utsläpp av vissa farliga lösningsmedel

14 §

I verksamheter som omfattas av denna förordning ska ett organiskt lös-

ningsmedel så långt som det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart hante-
ras i en sådan innesluten process som behövs för att skydda människors hälsa
och miljön, om medlet enligt relevant EU-lagstiftning eller föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat

1. på grund av sitt innehåll av flyktiga organiska föreningar har eller ska ha

faroangivelsen ⬝Kan orsaka genetiska defekter⬝ (H340), ⬝Kan orsaka cancer⬝
(H350), ⬝Kan orsaka cancer vid inandning⬝ (H350i), ⬝Kan skada det ofödda
barnet⬝ (H360D) eller ⬝Kan skada fertiliteten⬝ (H360F) eller uppfyller kriteri-
erna för att klassificeras med någon av riskfraserna ⬝Kan ge cancer⬝ (R45),
⬝Kan ge ärftliga genetiska skador⬝ (R46), ⬝Kan ge cancer vid inandning⬝
(R49), ⬝Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga⬝ (R60), ⬝Kan ge fosterskador⬝
(R61) eller ⬝Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet⬝ (H360), eller

2. på grund av sitt innehåll av halogenerade flyktiga organiska föreningar

har eller ska ha faroangivelsen ⬝Misstänks kunna orsaka genetiska defekter⬝
(H341) eller ⬝Misstänks kunna orsaka cancer⬝ (H351) eller uppfyller kriteri-
erna för att klassificeras med någon av riskfraserna ⬝Misstänks kunna ge can-
cer⬝ (R40) eller ⬝Möjlig risk för bestående hälsoskador⬝ (R68).

15 §

Om det i en verksamhet som omfattas av denna förordning används ett

eller flera sådana organiska lösningsmedel som avses i 14 § 1, ska de i möjli-
gaste mån och så snart som möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller
blandningar.

background image

5

SFS 2013:254

Om massflödet i verksamheten av ett eller flera sådana organiska lösnings-

medel som avses i 14 § 1 är större än eller lika med 10 gram per timme, får
det från verksamheten inte släppas ut mer än 2 milligram per normalkubikme-
ter utsläppt gas. Begränsningsvärdet avser den sammanlagda massan av de
enskilda organiska föreningarna.

16 §

Om det i en verksamhet som omfattas av denna förordning används ett

eller flera sådana organiska lösningsmedel som avses i 14 § 2 och massflödet
i verksamheten av sådana medel är större än eller lika med 100 gram per
timme, får det från verksamheten inte släppas ut mer än 20 milligram per nor-
malkubikmeter utsläppt gas. Begränsningsvärdet avser den sammanlagda
massan av de enskilda organiska föreningarna.

17 §

Bestämmelserna i 14�16 §§ gäller utöver och utan inskränkning av ut-

släppskraven i 18�83 §§, om inte annat uttryckligen anges.

Flera verksamheter på en anläggning

18 §

Om det på en anläggning bedrivs två eller fler verksamheter som om-

fattas av kraven i denna förordning, ska

1. var och en av verksamheterna uppfylla de krav som gäller för den verk-

samheten, eller

2. verksamheterna tillsammans inte medföra mer utsläpp av organiska lös-

ningsmedel än vad som skulle ha blivit det sammanlagda resultatet av att var
och en av verksamheterna uppfyller de krav som gäller för den verksamheten.

Första stycket 2 får dock inte tillämpas i fråga om sådana farliga lösnings-

medel som avses i 14 §.

Försiktighetsmått vid idriftsättning och urdrifttagning

19 §

Under tidsperioder när utsläpp av organiska lösningsmedel från en

verksamhet kan påverkas av att verksamheten, en utrustning eller en tank tas i
drift, tas ur drift eller är i tomgångsläge ska verksamhetsutövaren vidta de för-
siktighetsmått som är lämpliga för att minimera utsläppen.

Kontroll av utsläpp

20 §

Bestämmelserna i denna förordning om begränsningsvärden för punkt-

utsläpp avser utsläppt gas som har temperaturen 273,15 kelvin och trycket
101,3 kilopascal. Vid tillämpningen ska beräkningen av innehållet i punktut-
släpp göras med hänsyn till detta.

21 §

Masskoncentrationen av ett ämne i ett punktutsläpp ska bestämmas för

den utsläppta gasen utan påverkan av den gasmängd som av tekniska skäl kan
ha tillsatts för att kyla eller späda ut utsläppet.

22 §

När reningsutrustning är nödvändig för att följa de begränsningsvärden

för punktutsläpp som anges i denna förordning, ska punktutsläppen kontrolle-
ras med

background image

6

SFS 2013:254

1. kontinuerlig mätning, om utsläppet sker genom en kanal och efter rening

innebär att den totala mängd organiskt kol som släpps ut vid den slutliga ut-
släppspunkten uppgår i genomsnitt till mer än 10 kilogram per timme, eller

2. kontinuerlig mätning eller periodisk mätning, om kontinuerlig mätning

inte krävs enligt 1.

Vid periodisk mätning ska minst tre avläsningar göras vid varje mättill-

fälle.

23 §

Vid kontinuerlig mätning av punktutsläpp ska ett begränsningsvärde

enligt denna förordning anses vara följt, om inget av de aritmetiska medelvär-
dena av alla giltiga avläsningar som gjorts under en tjugofyratimmars drift-
period överskrider begränsningsvärdet och inget av timmedelvärdena över-
skrider begränsningsvärdet med mer än en faktor 1,5.

Värden vid tidpunkter då utsläppen påverkas av att en utrustning eller tank

tas i drift, tas ur drift, ligger i tomgångsläge eller underhålls ska inte tas med i
en beräkning enligt första stycket.

24 §

Vid periodiska mätningar av punktutsläpp ska ett begränsningsvärde

enligt denna förordning anses vara följt, om medelvärdet av alla giltiga avläs-
ningar under en mätperiod inte överskrider begränsningsvärdet och inget av
timmedelvärdena överskrider begränsningsvärdet med mer än en faktor 1,5.

Utvinning av vegetabiliska oljor och animaliskt fett samt
raffinering av vegetabiliska oljor

25 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter där lösningsmedels-

förbrukningen uppgår till mer än 10 ton per år och verksamheten innebär

1. utvinning av vegetabilisk olja från fröer eller andra vegetabiliska ämnen,
2. blandning av torra återstoder för framställning av djurfoder, eller
3. rening av vegetabilisk olja eller annat fett som har utvunnits ur fröer, ur

annat vegetabiliskt material eller ur animaliskt material.

26 §

Från en verksamhet som avses i 25 § får det i fråga om bearbetning av

1. animaliskt fett inte släppas ut mer än 1,5 kilogram organiska lösnings-

medel per ton fett,

2. ricinfrön inte släppas ut mer än 3 kilogram organiska lösningsmedel per

ton frön,

3. rapsfrön och solrosfrön inte släppas ut mer än 1 kilogram organiska lös-

ningsmedel per ton frön,

4. sojabönor (normal krossning) inte släppas ut mer än 0,8 kilogram orga-

niska lösningsmedel per ton bönor,

5. sojabönor (vita flingor) inte släppas ut mer än 1,2 kilogram organiska

lösningsmedel per ton bönor, och

6. andra fröer och annat vegetabiliskt material inte släppas ut
a) mer än 4 kilogram organiska lösningsmedel per ton material, om bear-

betningen avser slemavskiljning,

b) mer än 1,5 kilogram organiska lösningsmedel per ton material, om bear-

betningen avser fraktionering för annat än slemavskiljning ur olja, och

c) mer än 3 kilogram organiska lösningsmedel per ton material, om bear-

betningen avser annat än slemavskiljning eller fraktionering.

background image

7

SFS 2013:254

Första stycket 6 c gäller inte bearbetning av enskilda partier av frön eller

annat vegetabiliskt material, om det i det tillstånd eller i ett föreläggande som
gäller för den anläggning där de enskilda partierna bearbetas har fastställts ett
begränsningsvärde för totalutsläpp av organiska lösningsmedel.

Framställning av farmaceutiska produkter

27 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter där lösningsmedels-

förbrukningen uppgår till mer än 50 ton per år och verksamheten innebär

1. kemisk syntes, fermentering, extrahering, formulering eller färdigstäl-

lande av en farmaceutisk produkt, eller

2. tillverkning av en mellanprodukt för framställning av en farmaceutisk

produkt, om mellanprodukten tillverkas på samma plats som den farmaceu-
tiska produkten.

28 §

Punktutsläpp från en verksamhet som avses i 27 § får inte innehålla

mer än 20 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas. Om det i en an-
läggning används en teknik som gör det möjligt att använda återvunna lös-
ningsmedel, får punktutsläpp från den anläggningen dock innehålla högst
150 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.

29 §

Diffusa utsläpp från en verksamhet som avses i 27 § får inte innebära

att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 5
procent av lösningsmedelstillförseln. Om verksamheten bedrivs i en 2001-an-
läggning, får de diffusa utsläppen dock motsvara högst 15 procent av lös-
ningsmedelstillförseln.

Första stycket gäller inte lösningsmedel som säljs som en del av en produkt

eller som en blandning i en sluten behållare.

30 §

De totala utsläppen från en verksamhet som avses i 27 § får inte inne-

bära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar
5 procent av lösningsmedelstillförseln. Om verksamheten bedrivs i en 2001-
anläggning, får de totala utsläppen dock motsvara högst 15 procent av lös-
ningsmedelstillförseln.

Förädling av gummi

31 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter där lösningsmedels-

förbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år och verksamheten innebär

1. blandning, malning, kalandrering, extrudering eller vulkanisering av na-

turgummi eller syntetiskt gummi, eller

2. ett förfarande som kompletterar en verksamhet som avses i 1 och som

innebär att naturgummi eller syntetiskt gummi omvandlas till en färdig pro-
dukt.

32 §

Punktutsläpp från en verksamhet som avses i 31 § får inte innehålla

mer än 20 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas. Om det i en an-
läggning används en teknik som gör det möjligt att använda återvunna lös-
ningsmedel, får punktutsläpp från den anläggningen dock innehålla högst
150 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.

background image

8

SFS 2013:254

33 §

Diffusa utsläpp från en verksamhet som avses i 31 § får inte innebära

att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 25
procent av lösningsmedelstillförseln.

Första stycket gäller inte lösningsmedel som säljs som en del av en produkt

eller som en blandning i en sluten behållare.

34 §

De totala utsläppen från en verksamhet som avses i 31 § får inte inne-

bära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar
25 procent av lösningsmedelstillförseln.

Skotillverkning

35 §

Denna förordning ska tillämpas på tillverkning av kompletta skor eller

delar av sådana, om lösningsmedelsförbrukningen i verksamheten uppgår till
mer än 5 ton per år.

36 §

Från en verksamhet som avses i 35 § får det inte släppas ut mer än 25

gram organiska lösningsmedel per par tillverkade kompletta skor.

Tillverkning av beläggningsblandningar, lacker, tryckfärg och
lim

37 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter där lösningsmedels-

förbrukningen uppgår till mer än 100 ton organiska lösningsmedel per år och
verksamheten innebär att en lack, en tryckfärg, ett lim eller en annan belägg-
ningsblandning framställs

1. som en slutprodukt genom att pigment, hartser eller lim blandas med ett

organiskt lösningsmedel eller annat bärarmaterial, eller

2. som en mellanprodukt genom att pigment, hartser eller lim blandas med

ett organiskt lösningsmedel eller annat bärarmaterial, om mellanprodukten
framställs på samma plats som den slutprodukt som avses i 1.

Första stycket gäller även om blandningen sker genom dispergering eller

predispergering och även om blandningen sker för justering av viskositet eller
färgton.

Emballering av en sådan slutprodukt som avses i första stycket 1 ska anses

ingå i framställningsverksamheten.

38 §

Punktutsläpp från en verksamhet som avses i 37 § får inte innehålla

mer än 150 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.

39 §

Diffusa utsläpp från en verksamhet som avses i 37 § får inte innebära

att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 3
procent av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbrukningen inte
uppgår till mer än 1 000 ton per år, får de diffusa utsläppen dock motsvara
högst 5 procent av lösningsmedelstillförseln.

Första stycket gäller inte lösningsmedel som säljs som en del av en belägg-

ningsblandning i en sluten behållare.

40 §

De totala utsläppen från en verksamhet som avses i 37 § får inte inne-

bära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar
3 procent av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbrukningen inte

background image

9

SFS 2013:254

uppgår till mer än 1 000 ton organiska lösningsmedel per år, får de totala ut-
släppen dock motsvara högst 5 procent av lösningsmedelstillförseln.

Beläggning av lindningstråd

41 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär att me-

talledare som används för lindning av spolar till transformatorer eller motorer
eller liknande förses med en beläggning (beläggning av lindningstråd) och där
lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 5 ton per år.

42 §

Från en verksamhet som avses i 41 § får det inte släppas ut mer än

5 gram organiska lösningsmedel per kilogram lindningstråd. Om den genom-
snittliga tråddiametern är mindre än 0,1 millimeter, får utsläppen dock uppgå
till högst 10 gram organiska lösningsmedel per kilogram lindningstråd.

Bandlackering

43 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär att band-

stål, rostfritt stål, belagt stål, kopparlegeringar eller aluminiumband beläggs
med ett filmbildande skikt eller laminat i en kontinuerlig process (bandlacke-
ring) och där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 25 ton orga-
niska lösningsmedel per år.

44 §

Punktutsläpp från en verksamhet som avses i 43 § får inte innehålla

mer än 50 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas. Om det i en an-
läggning används en teknik som gör det möjligt att använda återvunna lös-
ningsmedel, får punktutsläpp från den anläggningen dock innehålla högst
150 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.

45 §

Diffusa utsläpp från en verksamhet som avses i 43 § får inte innebära

att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar
5 procent av lösningsmedelstillförseln. Om verksamheten bedrivs i en 2001-
anläggning, får de diffusa utsläppen dock motsvara högst 10 procent av lös-
ningsmedelstillförseln.

Limbeläggning

46 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär att lim

anbringas på en yta och där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 5
ton per år.

Första stycket gäller inte limbeläggning eller laminering i samband med en

tryckverksamhet.

47 §

Punktutsläpp från en verksamhet som enligt 46 § omfattas av förord-

ningen får inte innehålla mer än 50 milligram kol per normalkubikmeter ut-
släppt gas. Om det i verksamheten används en teknik som gör det möjligt att
använda återvunna lösningsmedel, får punktutsläpp dock innehålla högst 150
milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.

background image

10

SFS 2013:254

48 §

Diffusa utsläpp från en verksamhet som enligt 46 § omfattas av förord-

ningen får inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den
mängd som

1. motsvarar 25 procent av lösningsmedelstillförseln, om lösningsmedels-

förbrukningen inte överstiger 15 ton per år, och

2. motsvarar 20 procent av lösningsmedelstillförseln, om lösningsmedels-

förbrukningen överstiger 15 ton per år.

Tryckning

49 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär repro-

duktion för text eller bild där tryckfärg med hjälp av en bildbärare överförs till
en yta av något slag, om verksamheten också omfattas av 50, 51 eller 52 §.
Förordningen ska i så fall tillämpas också på användning av lackerings-, be-
läggnings- eller lamineringsteknik som hör till reproduktionsverksamheten.

Endast följande underprocesser omfattas av första stycket:
1. tryckverksamhet där bildbäraren består av gummi eller elastiska polyme-

rer, bildbärarens tryckområden är upphöjda och tryckfärgen är flytande och
torkar genom avdunstning (flexografi),

2. rulltryckverksamhet (rulloffset med heatsetfärg) där
a) bildbärarens tryckområden och icke-tryckområden är på samma nivå,
b) det material som ska tryckas matas in i en tryckmaskin från en rulle och

inte som separata ark,

c) icke-tryckområdet är så behandlat att det absorberar vatten och därige-

nom är färgavvisande,

d) tryckområdet är så behandlat att det tar upp och överför färg till den yta

som ska tryckas, och

e) avdunstning sker i en ugn där varmluft används för att hetta upp det

tryckta materialet,

3. vidhäftning av två eller flera flexibla material för framställning av lami-

nat (laminering) i samband med en tryckverksamhet,

4. rotogravyrtryckverksamhet för tryckning av tidskrifter, broschyrer, kata-

loger eller liknande produkter med toluenbaserade tryckfärger (djuptryck av
publikationer),

5. tryckverksamhet (rotogravyr) där
a) bildbäraren är cylindrisk med tryckområdet nedsänkt under icke-tryck-

området,

b) tryckfärgen är flytande och torkar genom avdunstning, och
c) fördjupningarna fylls med färg och överskottsfärgen avlägsnas från icke-

tryckområdet innan tryckytan kommer i kontakt med cylindern och färgen i
fördjupningarna avsätts på tryckytan,

6. rulltryckverksamhet (rotationsscreentryck) där
a) tryckfärgen överförs till tryckytan genom att den pressas genom en po-

rös bildbärare där tryckområdet är öppet och icke-tryckområdet är täckt,

b) tryckfärgen är flytande och torkar endast genom avdunstning, och
c) det material som ska tryckas matas in i en tryckmaskin från en rulle och

inte som separata ark, och

7. lackering som innebär att en lack eller ett limskikt anbringas på ett flexi-

belt material för senare förslutning som emballage.

background image

11

SFS 2013:254

50 §

Från en verksamhet som avses i 49 § och avser rulloffset med heatset-

färg där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än 20 milligram organiska lösningsme-

del per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 30 procent av lösningsmedelstillförseln.

Trots första stycket 1 får punktutsläpp innehålla högst 100 milligram orga-

niska lösningsmedel per normalkubikmeter utsläppt gas, om lösningsmedels-
förbrukningen inte uppgår till mer än 25 ton per år.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska återstoder av lösningsmedel i den

färdiga produkten inte anses som en del av de diffusa utsläppen.

51 §

Från en verksamhet som avses i 49 § och avser djuptryck av publika-

tioner där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 25 ton per år får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än 75 milligram organiska lösningsme-

del per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 10 procent av lösningsmedelstillförseln.

Trots första stycket 2 får diffusa utsläpp från en 2001-anläggning innebära

att organiska lösningsmedel släpps ut med den mängd som motsvarar 15 pro-
cent av lösningsmedelstillförseln.

52 §

Från en verksamhet som avses i 49 § och avser annan rotogravyr, flex-

ografi, rotationsscreentryck, laminering eller lackering där lösningsmedels-
förbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än 100 milligram organiska lösningsme-

del per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 20 procent av lösningsmedelstillförseln.

Trots första stycket 2 får diffusa utsläpp innebära att organiska lösningsme-

del släpps ut med den mängd som motsvarar 25 procent av lösningsmedels-
tillförseln, om lösningsmedelsförbrukningen inte uppgår till mer än 25 ton per
år.

Första stycket gäller inte rotationsscreentryck på textil eller papp, om lös-

ningsmedelsförbrukningen uppgår till högst 30 ton per år.

Ytbeläggning

53 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär att ett

enkelt eller flera sammanhängande beläggningsskikt anbringas på

1. nya bilar som är motorfordon konstruerade och tillverkade primärt för

befordran av personer och deras bagage med sittplats för endast föraren eller
för föraren och högst ytterligare åtta personer men ingen plats för ståplatspas-
sagerare,

2. nya bilar som är motorfordon konstruerade och tillverkade primärt för

godstransport och väger högst 3,5 ton, om ytbeläggningen sker i samma an-
läggning som ytbeläggning enligt 1,

3. lastbilshytter som är förarhytter till sådana motorfordon som är konstrue-

rade och tillverkade primärt för godstransport och väger mer än 3,5 ton,

background image

12

SFS 2013:254

4. integrerade höljen för teknisk utrustning i sådana motorfordon som är

konstruerade och tillverkade primärt för godstransport och väger mer än 3,5
ton,

5. skåpbilar eller lastbilar som är motorfordon konstruerade och tillverkade

primärt för godstransport, om ytbeläggningen avser annat än lastbilshytter,

6. bussar som är motorfordon konstruerade och tillverkade primärt för be-

fordran av personer och deras bagage med mer än åtta sittplatser utöver förar-
platsen,

7. släpvagnar som är konstruerade och byggda för transport av gods eller

personer eller för bostadsändamål,

8. metall- eller plastytor,
9. träytor,
10. textil-, väv-, folie- eller pappersytor, eller
11. läder.

54 §

Denna förordning ska inte tillämpas på beläggning av substrat med

metall genom elektrofores och kemisk sprutteknik i en verksamhet som avses
i 53 §.

55 §

Om ett föremål eller en yta som omfattas av en verksamhet som avses i

53 § också trycks genom någon teknik, ska tryckningen anses ingå i den be-
läggningsverksamheten. Detta gäller dock inte tryckning som utförs som en
separat verksamhet.

Beläggning av träytor

56 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser beläggning av

träytor där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton men högst
25 ton per år får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än 100 milligram kol per normalkubik-

meter utsläppt gas, om användningen av lösningsmedel sker i en innesluten
beläggnings- eller torkningsprocess, och

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 25 procent av lösningsmedelstillförseln.

57 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser beläggning av trä-

ytor där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 25 ton per år får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än
a) 75 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas, om användningen

av lösningsmedel sker i en innesluten beläggningsprocess, och

b) 50 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas, om användningen

av lösningsmedel sker i en innesluten torkningsprocess, och

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 20 procent av lösningsmedelstillförseln.

Läderbeläggning

58 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser läderbeläggning

där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 10 ton per år får de totala
utsläppen av organiska lösningsmedel inte uppgå till mer än 75 gram per kva-
dratmeter belagt läder. Om lösningsmedelsförbrukningen inte uppgår till mer

background image

13

SFS 2013:254

25 ton organiska lösningsmedel per år, får de totala utsläppen dock uppgå till
högst 85 gram per kvadratmeter belagt läder.

Trots första stycket får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel

uppgå till högst 150 gram per kvadratmeter belagt läder, om verksamheten
avser lädervaror som används som väskor, skärp, plånböcker eller andra
mindre konsumtionsvaror.

Fordonslackering

59 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser fordonslackering

där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 0,5 ton men högst 15 ton
per år får

1. punktutsläpp från verksamheten inte innehålla mer än 50 milligram kol

per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp från verksamheten inte innebära att mer organiska lös-

ningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 25 procent av lösningsme-
delstillförseln.

För kontroll av att första stycket 1 följs ska mätningar av 15 minuters

medelvärden anses tillräckliga vid tillämpningen av 24 §, om omständighe-
terna i det enskilda fallet inte föranleder en annan bedömning.

60 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser lackering av nya

lastbilshytter där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton per
år, får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel

1. inte uppgå till mer än 65 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar högst 5 000 hytter per år, och

2. inte uppgå till mer än 55 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar fler än 5 000 hytter per år.

Från en 2001-anläggning får de totala utsläppen av organiska lösningsme-

del trots första stycket 1 uppgå till 85 gram per kvadratmeter fordonslackyta
och trots första stycket 2 uppgå till högst 75 gram per kvadratmeter fordons-
lackyta.

61 §

Från en verksamhet som inte omfattas av 60 § men avses i 53 § och

som avser lackering av nya lastbilar, skåpbilar eller släpvagnar där lösnings-
medelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år, får de totala utsläppen
av organiska lösningsmedel

1. inte uppgå till mer än 90 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar högst 2 500 bilar eller vagnar per år, och

2. inte uppgå till mer än 70 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar fler än 2 500 bilar eller vagnar per år.

Från en 2001-anläggning får de totala utsläppen av organiska lösningsme-

del trots första stycket 1 uppgå till 120 gram per kvadratmeter fordonslackyta
och trots första stycket 2 uppgå till högst 90 gram per kvadratmeter fordons-
lackyta.

62 §

Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser lackering av nya

bussar där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år, får
de totala utsläppen av organiska lösningsmedel

1. inte uppgå till mer än 210 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar högst 2 000 bussar per år, och

background image

14

SFS 2013:254

2. inte uppgå till mer än 150 gram per kvadratmeter fordonslackyta, om

verksamheten omfattar fler än 2 000 bussar per år.

Från en 2001-anläggning får de totala utsläppen av organiska lösningsme-

del trots första stycket 1 uppgå till 290 gram per kvadratmeter fordonslackyta
och trots första stycket 2 uppgå till högst 225 gram per kvadratmeter fordons-
lackyta.

63 §

Från en verksamhet som inte omfattas av någon av 60�62 §§ men av-

ses i 53 § och som avser lackering av nya bilar där lösningsmedelsförbruk-
ningen uppgår till mer än 15 ton per år, får de totala utsläppen av organiska
lösningsmedel

1. inte uppgå till mer än antingen 45 gram per kvadratmeter fordonslackyta

eller 1,3 kilogram per kaross plus 33 gram per kvadratmeter fordonslackyta,
om verksamheten omfattar fler än 5 000 bilar per år, och

2. inte uppgå till mer än antingen 90 gram per kvadratmeter fordonslackyta

eller 1,5 kilogram per kaross plus 70 gram per kvadratmeter fordonslackyta,
om verksamheten utan att omfattas av kraven i 1 omfattar högst 5 000 skal-
byggda bilar per år eller fler än 3 500 chassibyggda bilar per år.

Från en 2001-anläggning får de totala utsläppen av organiska lösningsme-

del trots första stycket 1 uppgå till högst antingen 60 gram per kvadratmeter
fordonslackyta eller 1,9 kilogram per kaross plus 41 gram per kvadratmeter
fordonslackyta.

Fordonsreparationslackering

64 §

Denna förordning ska tillämpas på en verksamhet som innebär att for-

don industriellt eller kommersiellt förses med en beläggning, om

1. verksamheten avser ursprunglig lackering av vägfordon eller delar av så-

dana fordon, det material som används är avsett för reparationslackering och
lackeringen sker på en annan plats än fordonens ursprungliga produktions-
linje, eller

2. verksamheten avser lackering av sådana påhängsvagnar eller andra släp-

vagnar som är konstruerade och byggda för transport av gods eller personer
eller för bostadsändamål.

Förordningen ska tillämpas också på avfettning som hör till en sådan lacke-

ringsverksamhet som avses i första stycket 1 eller 2.

65 §

Om lösningsmedelsförbrukningen i en verksamhet som avses i 64 §

uppgår till mer än 0,5 ton per år, får

1. punktutsläpp från verksamheten inte innehålla mer än 50 milligram kol

per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp från verksamheten inte innebära att mer organiska lös-

ningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 25 procent av lösningsme-
delstillförseln.

För kontroll av att första stycket 1 följs ska mätningar av 15 minuters

medelvärden anses tillräckliga vid tillämpningen av 24 §, om omständighe-
terna i det enskilda fallet inte föranleder en annan bedömning.

background image

15

SFS 2013:254

Annan beläggning

66 §

Från en verksamhet som avses i 53 § där lösningsmedelsförbrukningen

uppgår till mer än 5 ton per år och verksamheten avser beläggning på metall,
plast, textil, väv, folie, papper eller annat och inte omfattas av någon av 56�
63 §§ får punktutsläpp inte innehålla

1. mer än 75 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas, om använd-

ningen av lösningsmedel sker i en innesluten beläggningsprocess, eller

2. mer än 50 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas, om använd-

ningen av lösningsmedel sker i en innesluten torkningsprocess.

Trots första stycket får punktutsläpp innehålla 100 milligram kol per nor-

malkubikmeter utsläppt gas, om lösningsmedelsförbrukningen i verksamhe-
ten inte uppgår till mer än 15 ton per år.

Om lösningsmedelsförbrukningen i en textilbeläggningsanläggning uppgår

till mer än 15 ton per år och det i verksamheten används en teknik som gör det
möjligt att använda återvunna lösningsmedel, får punktutsläpp från den an-
läggningen trots första stycket innehålla högst 150 milligram kol per normal-
kubikmeter utsläppt gas.

67 §

Från en verksamhet som avses i 53 § där lösningsmedelsförbrukningen

uppgår till mer än 5 ton per år och verksamheten avser beläggning på metall,
plast, textil, väv, folie, papper eller annat och inte omfattas av någon av 56�
63 §§ får diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps
ut än den mängd som motsvarar 20 procent av lösningsmedelstillförseln. Om
lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 15 ton per år, får de diffusa
utsläppen dock motsvara högst 25 procent av lösningsmedelstillförseln.

Träimpregnering

68 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär att virke

konserveras och där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 25 ton
per år.

69 §

Från en verksamhet som avses i 68 § får

1. punktutsläpp inte innehålla mer än 100 milligram kol per normalkubik-

meter utsläppt gas,

2. diffusa utsläpp inte innebära att mer organiska lösningsmedel släpps ut

än den mängd som motsvarar 45 procent av lösningsmedelstillförseln, och

3. de totala utsläppen inte innebära att mer än 11 kilogram organiska lös-

ningsmedel släpps ut per kubikmeter impregnerat trä.

Första stycket 3 gäller inte impregnering med kreosot.

Trä- och plastlaminering

70 §

Denna förordning ska tillämpas på verksamheter som innebär vidhäft-

ning av trä eller plast för framställning av laminatprodukter och där lösnings-
medelsförbrukningen uppgår till mer än 5 ton per år.

71 §

Från en verksamhet som avses i 70 § får det inte släppas ut mer än 30

gram organiska lösningsmedel per kvadratmeter laminerad yta.

background image

16

SFS 2013:254

Ytrengöring

72 §

Denna förordning ska tillämpas på rengöring av materialytor genom

avfettning eller genom att föroreningar på annat sätt avlägsnas med hjälp av
organiska lösningsmedel i en sådan mängd som anges i 73 eller 74 §.

Om det i en rengöringsverksamhet ingår ett eller flera rengöringssteg före

eller efter en annan verksamhet, ska rengöringsstegen anses som en enda yt-
rengöringsverksamhet.

Första och andra styckena gäller rengöring av produktytor men inte rengö-

ring av utrustning. Första och andra styckena gäller inte kemtvätt.

73 §

Om lösningsmedelsförbrukningen i en verksamhet som avses i 72 §

uppgår till mer än sammanlagt ett ton per år av ett eller flera sådana lösnings-
medel som avses i 14 §, får

1. punktutsläpp från verksamheten inte innehålla mer än 20 milligram så-

dana lösningsmedel per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp från verksamheten inte innebära att mer sådana lösnings-

medel släpps ut än den mängd som motsvarar 10 procent av den lösningsme-
delstillförsel som avser sådana lösningsmedel.

Om lösningsmedelsförbrukningen av sådana lösningsmedel som avses i

första stycket uppgår till högst 5 ton per år, får de diffusa utsläppen dock mot-
svara högst 15 procent av den lösningsmedelstillförsel som avser sådana lös-
ningsmedel.

74 §

Om lösningsmedelsförbrukningen i en verksamhet som avses i 72 §

uppgår till mer än sammanlagt två ton per år och verksamheten inte omfattas
av 73 §, får

1. punktutsläpp från verksamheten inte innehålla mer än 75 milligram kol

per normalkubikmeter utsläppt gas, och

2. diffusa utsläpp från verksamheten inte innebära att mer organiska lös-

ningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 15 procent av lösningsme-
delstillförseln.

Om lösningsmedelsförbrukningen uppgår till högst 10 ton per år, får de dif-

fusa utsläppen dock motsvara högst 20 procent av lösningsmedelstillförseln.

Begränsningsvärdena i första och andra styckena gäller inte om den som

bedriver verksamheten visar att genomsnittshalten av organiska lösningsme-
del i alla rengöringsmedel som används i verksamheten inte överstiger
30 viktprocent.

Kemtvätt

75 §

Denna förordning ska tillämpas på industriella eller kommersiella

verksamheter som innebär att ett organiskt lösningsmedel används i en an-
läggning för att rengöra kläder, inredning eller liknande konsumtionsvaror.

Första stycket gäller inte manuell borttagning av fläckar i textil- eller be-

klädnadsindustrin.

76 §

Från en verksamhet som avses i 75 § får det inte släppas ut mer än 20

gram organiska lösningsmedel per kilogram rengjord och torkad vara.

77 §

Begränsningsvärdena i 16 § gäller inte verksamheter som avses i 75 §.

background image

17

SFS 2013:254

Plan för minskade utsläpp

78 §

Om den som driver en verksamhet som omfattas av denna förordning

väljer att enligt 12 § inte följa de utsläppsbegränsningar som gäller för verk-
samheten enligt 25�77 §§, ska verksamhetsutövaren i stället följa en plan för
minskade utsläpp av organiska lösningsmedel.

Planen ska vara utformad och anpassad för verksamheten och den anlägg-

ning som verksamheten bedrivs på.

Planen ska innebära att utsläppen av organiska lösningsmedel från verk-

samheten minskar lika mycket eller mer än vad som skulle ha blivit effekten
av att tillämpa de utsläppsbegränsningar som gäller för verksamheten enligt
25�77 §§.

79 §

I fråga om en verksamhet där ett organiskt lösningsmedel används i

form av lack, lim eller tryckfärg eller för beläggning ska planen för minskade
utsläpp innebära

1. att det referensvärde som i planen används som utgångspunkt för att

jämföra utsläppsminskningens storlek enligt 78 § tredje stycket i så stor ut-
sträckning som möjligt motsvarar de utsläpp som skulle ha skett om ingen åt-
gärd för minskade utsläpp hade vidtagits, och

2. att minskningen enligt planen tillåts ta den längre tid som är rimlig med

hänsyn till att ersättningsämnen som innehåller inga eller endast en liten
mängd organiska lösningsmedel fortfarande håller på att utvecklas.

Om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte är lämp-

ligt med en plan som uppfyller kraven i första stycket och tillsynsmyndighe-
ten medger det, får en alternativ plan som uppfyller kravet i 78 § tredje
stycket följas.

80 §

Om det i fråga om användningen av produkter med organiska lösnings-

medel i en verksamhet som omfattas av 79 § kan förutses en konstant halt av
ämnen som blir fasta när vattnet eller de flyktiga organiska föreningarna har
avdunstat, ska det referensvärde som i planen används som utgångspunkt för
att jämföra utsläppsminskningens storlek enligt 78 § tredje stycket beräknas
genom att

1. bestämma den totala massan av de fasta ämnena i den årliga mängd

tryckfärg, lack eller lim eller annat medel som används för beläggning
(massavärdet), och

2. multiplicera massavärdet
a) med 4, om verksamheten avser djuptryck eller flexografi, avser lamine-

ring eller lackering i en tryckverksamhet, avser beläggning av textilytor, väv-
ytor, folieytor eller pappersytor eller avser limbeläggning,

b) med 3, om verksamheten avser bandlackering eller fordonsreparations-

lackering,

c) med 2,33, om verksamheten avser beläggning med skikt som kommer i

kontakt med livsmedel eller beläggning för rymdteknik, och

d) med 1,5, om verksamheten avser rotationsscreentryck eller annan be-

läggning.

Om tillsynsmyndigheten medger det, får multipliceringsfaktorerna i första

stycket 2 justeras för att återspegla visad effektivitetsökning till följd av an-
vändning av fasta ämnen.

background image

18

SFS 2013:254

81 §

För en verksamhet som omfattas av 80 § ska planen för minskade ut-

släpp innebära ett mål för minskningen där utsläppsmålet bestäms genom att
referensvärdet enligt 80 § multipliceras

1. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt

59 eller 65 §, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna,

2. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt

66 § andra meningen, om verksamheten omfattas av den bestämmelsen, och

3. med summan av 5 plus det begränsningsvärde för diffusa utsläpp som

gäller för verksamheten enligt 45, 48, 50, 51, 52, 56 eller 57 § eller 67 § första
meningen, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna.

82 §

För en verksamhet som omfattas av en plan för minskade utsläpp enligt

78�81 §§ ska utsläppskraven enligt denna förordning anses uppfyllda om de
faktiska utsläppen av organiska lösningsmedel inte är större än utsläppsmålet
enligt 80 §.

Väsentlig ändring av en 2001-anläggning

83 §

Om det på en 2001-anläggning bedrivs en verksamhet som omfattas av

denna förordning och det i någon del av anläggningen görs en ändring av lös-
ningsmedelstillförseln så att utsläppen av organiska lösningsmedel väsentligt
ökar, får de bestämmelser som enbart gäller 2001-anläggningar tillämpas på
den ändrade delen endast om utsläppen från anläggningen i sin helhet inte
innebär att mer organiska lösningsmedel släpps ut än vad som skulle ha skett
om den ändrade delen vore något annat än en 2001-anläggning.

Bedömningen av om en ändring ska anses vara väsentlig ska göras utifrån

de omständigheter som gäller när anläggningen drivs på den produktionsnivå
som den är konstruerad för och inte under tid då anläggningen eller en sådan
del av den som påverkar utsläppen tas i drift, tas ur drift, är i tomgångsläge el-
ler underhålls. �ndringen ska anses väsentlig om den maximala lösningsme-
delstillförseln, räknad som ett medelvärde under en dag, leder till att utsläp-
pen av organiska lösningsmedel ökar med

1. mer än 25 procent, om den verksamhet som bedrivs på anläggningen
a) har en lösningsmedelsförbrukning som uppgår till högst 5 ton per år och

omfattas av 73 §,

b) har en lösningsmedelsförbrukning som uppgår till högst 10 ton per år

och omfattas av 25, 27, 31, 35, 41, 43, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 74 el-
ler 75 §,

c) har en lösningsmedelsförbrukning som uppgår till högst 15 ton per år

och omfattas av 46, 66 eller 67 §,

d) har en lösningsmedelsförbrukning som uppgår till högst 25 ton per år

och omfattas av 50, 52, 56 eller 58 §, eller

e) har en lösningsmedelsförbrukning som uppgår till högst 1 000 ton per år

och omfattas av 37 §, eller

2. mer än 10 procent, om den verksamhet som bedrivs på anläggningen inte

omfattas av 1.

Dispenser

84 §

Tillsynsmyndigheten får ge dispens från de bestämmelser i denna för-

ordning som avser begränsningsvärden för diffusa utsläpp, om

background image

19

SFS 2013:254

1. det i fråga om den anläggning där verksamheten bedrivs inte är tekniskt

och ekonomiskt genomförbart att följa begränsningsvärdet,

2. bästa tillgängliga teknik används i verksamheten, och
3. en dispens inte kan förväntas medföra någon betydande risk för männis-

kors hälsa eller miljön.

85 §

Tillsynsmyndigheten får ge dispens från kraven i 66 och 67 §§ i fråga

om skeppsbyggnad, flygplanslackering eller annan verksamhet, om

1. det inte är möjligt att använda de organiska lösningsmedlen i en inneslu-

ten process,

2. det inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att uppfylla kraven,

och

3. den teknik används som är förenlig med kraven i 2 kap. 3 och 7 §§ mil-

jöbalken.

86 §

Om tillsynsmyndigheten ger en dispens enligt 84 eller 85 §, ska myn-

digheten informera Naturvårdsverket om dispensen.

Tillsyn

87 §

Om Naturvårdsverket begär det, ska tillsynsmyndigheten lämna upp-

gifter till Naturvårdsverket om varje verksamhet som omfattas av denna för-
ordning och de utsläppskrav som gäller för verksamheten enligt 19�77 §§ el-
ler enligt en sådan plan för minskade utsläpp som avses i 12 §.

Ytterligare bestämmelser om tillsynen över att denna förordning följs finns

i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013