SFS 2013:255 Förordning om produktion av titandioxid

130255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om produktion av titandioxid;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått och

andra begränsningar vid produktion av titandioxid.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 2�8 §§,
2. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 9�11 §§, och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Utsläpp till vatten

2 §

Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med produktion av titan-

dioxid med sulfatprocess får utsläpp till vatten i genomsnitt under ett år inte
innehålla mer än 550 kilogram sulfat per ton producerad titandioxid.

3 §

Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med produktion av titan-

dioxid med kloridprocess får utsläpp till vatten i genomsnitt under ett år inte
innehålla

1. mer än 130 kilogram klorid per ton producerad titandioxid, om naturligt

rutil används för produktionen,

2. mer än 228 kilogram klorid per ton producerad titandioxid, om syntetiskt

rutil används för produktionen, och

3. mer än 330 kilogram klorid per ton producerad titandioxid, om slagg an-

vänds för produktionen.

Om fler än en typ av malm används för produktionen, ska för varje malm-

typ tillämpas det begränsningsvärde som enligt första stycket gäller för malm-
typen och i proportion till den använda mängden.

Utsläpp till luft

4 §

Den som på en anläggning bedriver verksamhet med produktion av

titandioxid ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga att det från anlägg-
ningen släpps ut syradroppar till luft.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

SFS 2013:255

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:255

5 §

Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med produktion av titan-

dioxid får utsläpp till luft i genomsnitt under ett dygn inte innehålla mer än 50
milligram stoft per kubikmeter utsläppt gas.

6 §

Från förbränning eller kalcinering på en anläggning där titandioxid pro-

duceras får utsläpp till luft i fråga om gasformig svaveldioxid och svaveltri-
oxid, inklusive syradroppar,

1. i genomsnitt under ett år inte innehålla mer än det som motsvarar

6 kilogram svaveldioxid per ton producerad titandioxid, och

2. i genomsnitt under en timme inte innehålla mer än det som motsvarar

500 milligram svaveldioxid, om anläggningen är en anläggning för koncen-
tration av avfallssyror.

7 §

Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med produktion av titan-

dioxid med kloridprocess får utsläpp till luft

1. i genomsnitt under ett dygn inte innehålla mer än 5 milligram per kubik-

meter utsläppt gas, och

2. aldrig innehålla mer än 40 milligram per kubikmeter utsläppt gas.

8 §

Begränsningsvärdena i 5 §, 6 § 2 och 7 § avser gas vid temperaturen

273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal.

Kontroll av utsläpp

9 §

Den som bedriver en verksamhet med produktion av titandioxid ska se

till att utsläpp som omfattas av denna förordning kontrolleras på ett sätt som

1. är ändamålsenligt med hänsyn till behovet av att kunna säkerställa att be-

gränsningsvärdena följs, och

2. överensstämmer med relevanta och aktuella standarder som har tagits

fram av Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN-standarder) eller,
om CEN-standarder saknas, standarder som har tagits fram av internationella
standardiseringsorganisationen (ISO-standarder), eller andra internationella
eller nationella standarder som har en likvärdig vetenskaplig kvalitet.

10 §

I fråga om utsläpp till luft ska kontrollen omfatta kontinuerlig mätning

av

1. stoft,
2. gasformig svaveldioxid och svaveltrioxid som släpps ut från förbränning

eller kalcinering, om anläggningen är en anläggning för koncentration av av-
fallssyror och produktionen av titandioxid sker med sulfatprocess, och

3. klor, om produktionen av titandioxid sker med kloridprocess.

11 §

Den som bedriver en verksamhet med produktion av titandioxid ska

underrätta tillsynsmyndigheten om vilken kontroll som görs enligt 9 och
10 §§ och om resultaten av kontrollen. Bestämmelser om vem som är tillsyns-
myndighet finns i miljötillsynsförordningen (2011:13).

12 §

Bestämmelser om tillsynen över att denna förordning följs finns i

26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13).

background image

3

SFS 2013:255

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013