SFS 2013:256 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

130256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1237) om
miljöprövningsdelegationer;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:1237) om miljöpröv-

ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

3 § En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för länsstyrelsens
prövning av ärenden om

1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller fö-

reskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och förbud mot fort-

satt verksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken,

3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller

upphävande av villkor eller andra bestämmelser i ett sådant tillstånd eller
meddelande av nya villkor eller andra bestämmelser enligt 24 kap. 5 § miljö-
balken,

4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillstånds-

dom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 8 § miljöbalken,

5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, om ärendet har samband med

ett ärende som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och
ärendena har samma sökande, och

6. alternativvärden enligt 1 kap. 15 § och dispenser enligt 1 kap. 16 § indu-

striutsläppsförordningen (2013:250).

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:256

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013