SFS 2013:257 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

130257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 12 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1 ska

ha följande lydelse.

12 §

2

Arbetsgivare ska underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller ar-

betstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
eller anmälan om sådan verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1992:1136.

2 Senaste lydelse 1998:912.

SFS 2013:257

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013