SFS 2013:258 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

130258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § förordningen (1980:789) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

1 ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

Föreskrifter enligt 3 kap. 7 § samt 8 § 2 och 3 lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg meddelas av Transportstyrelsen.

Bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt i fråga om mottagnings-

och behandlingsanordningar finns i 9

kap. miljöbalken, förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövnings-
förordningen (2013:251).

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1983:59. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:528.

2 Senaste lydelse 2008:1127.

SFS 2013:258

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013