SFS 2013:259 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

130259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:905) om miljökon-

sekvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

3 §

1

En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande

miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt någon av 2 kap. 1

el-ler 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 §, 6 kap. 1 eller
2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 §, 12
kap. 1, 2, 3 eller 5 §, 14 kap. 1, 2, 8, 9, 14 eller 15 §, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 el-
ler 9 §, 19 kap. 1 eller 4 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 2, 4, 5, 6, 10 eller
11 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 § eller 29 kap. 11, 15, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 61 eller 62 §
eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion

som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter,

torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en pro-
duktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med
a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i

något av berörda områden, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en farled, eller
4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetspröv-

ning i 17 kap. 1 § 2�4 eller 4 a § 13�17 miljöbalken.

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket

samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i för-
sta stycket ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till
denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2009:864.

SFS 2013:259

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:259

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)