SFS 2013:261 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

130261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 2 och 5 §§ förordningen (1998:940)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bilagan till förord-
ningen ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Avgift för prövning och tillsyn ska betalas enligt detta kapitel av den

som driver en verksamhet som

1. den 17 juni 2013 var tillståndspliktig enligt avdelning 1 i bilagan till för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och fort-
farande är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken efter

ett föreläggande att ansöka om tillstånd eller en frivillig ansökan om tillstånd,
eller

3. har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant

tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

Första stycket 1 gäller även om verksamheten enligt miljöprövningsförord-

ningen har en annan verksamhetskod eller beskrivs på ett annat sätt än i av-
delning 1 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd.

I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfattar

avgift enligt detta kapitel även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över att be-
stämmelserna i 14 kap. miljöbalken följs.

2 §

Avgift enligt 1 § ska betalas efter beslut av länsstyrelsen med de belopp

som anges i bilagan till denna förordning. Avgiften ska betalas enligt de verk-
samhetsbeskrivningar och verksamhetskoder som den 17 juni 2013 angavs i
avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Detta gäller även om verksamheten har en annan verksam-
hetskod eller beskrivs på ett annat sätt i miljöprövningsförordningen.

Om verksamheten har tillståndsprövats, ska avgift enligt första stycket be-

stämmas med utgångspunkt i det som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillå-
ten produktionsvolym eller motsvarande.

1 Senaste lydelse 2008:692.

SFS 2013:261

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:261

5 §

Avgift enligt detta kapitel ska betalas från och med det kalenderår som

följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelades eller, om
verksamheten bedrivs utan tillstånd, det år som följer efter det att verksam-
heten påbörjades. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
2. Den som bedriver en verksamhet som har upphört att vara tillståndsplik-

tig men som bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 §
miljöbalken ska dock betala avgift enligt 2 kap. denna förordning första
gången kalenderåret 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2013:261

Bilaga

2

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som frivilligt har sökt
tillstånd

För en verksamhet som inte omfattas av en sådan tillståndsplikt som avses i
9 kap. 6 § miljöbalken men som har fått tillstånd efter en frivillig tillstånds-
ansökan enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken är avgiften 1 000 kronor.

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som har upphört att vara
tillståndspliktiga

För en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken men som bedrivs med stöd av
tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken är avgiften 1 000 kronor.

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som har förelagts att söka
tillstånd

Avgifter enligt 2 kap. för tillståndspliktiga verksamheter

I denna förteckning anges de avgifter som ska betalas enligt 2 kap. Avgifterna
anges för de olika verksamheter som den 17 juni 2013 var beskrivna i avdel-
ning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, med samma numrering som i den bilagan och med samma rubri-
kindelning. Från och med den 18 juni 2013 är verksamheterna tillståndsplik-
tiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). I miljöprövningsförord-
ningen kan verksamheterna vara beskrivna på ett annat sätt eller med andra
verksamhetskoder. Trots att verksamheterna från och med den 18 juni 2013 är
tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, ska avgifterna för 2013
betalas enligt den indelning av verksamhetsbeskrivningarna och de verksam-
hetskoder som beskrivningarna har enligt avdelning 1 i bilagan till förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i dess lydelse
den 17 juni 2013.

I förteckningen är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje

verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler är den
rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med ge-
mener är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

FISKODLING M.M.

5.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt punkt 5.10 i bilagan

till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avgiften be-
talas med 120 kronor per ton nettoproduktion (L) eller 40 kronor per ton net-
toproduktion (K). Den totala avgiften ska dock inte uppgå till mer än 70 000
kronor.

2 Senaste lydelse 2008:692.

background image

4

SFS 2013:261

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
M.M.