SFS 2013:262 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

130262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

2

dels att 2, 6 a, 21 och 49 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 5, 6, 7, 11�11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47 och

47 a §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 23, 25 c och

25 d §§, av följande lydelse.

5 §

3

Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva

en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i
avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i
verksamheten.

6 §

4

En verksamhet eller åtgärd som beskrivs under rubriken ⬝Farliga äm-

nen som innebär en miljöfarlig hantering som ska tillståndsprövas enligt
9 kap. 6 § miljöbalken⬝ i avdelning 4 i bilagan får inte bedrivas utan ett sådant
tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärden
också är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), gäl-
ler det som i den förordningen sägs om prövningen också i fråga om tillstånd
för hantering av de farliga ämnena. Om verksamheten eller åtgärden inte är
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen, ska frågan om tillstånd
för hantering av de farliga ämnena prövas av länsstyrelsen.

7 §

5

En sådan ansökan om tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b § miljö-

balken ska prövas av länsstyrelsen. Om verksamheten omfattas av 17 kap. 1 §
miljöbalken, ska ansökan i stället prövas av mark- och miljödomstol.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 2010L0075).

2 Senaste lydelse av
6 a § 2010:954
21 § 2001:555
49 a § 2001:129.

3 Senaste lydelse 2005:180.

4 Senaste lydelse 2010:954.

5 Senaste lydelse 2010:954.

SFS 2013:262

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:262

11 §

6

Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som

avses i 9 kap. 6, 6 a eller 6 b § miljöbalken ska skicka domen eller beslutet till

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den

kommunala nämnden, och

2. Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som

beskrivs i 2 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet

skickas också till den myndigheten.

11 a §

7

För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten

eller grundvatten som är tillståndspliktiga enligt avdelning 4 i bilagan eller
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), ska man vid bedömning av
behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt ta hänsyn till om det i utsläp-
pen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.

11 b §

8

När ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehåller villkor om be-

gränsningsvärde för utsläpp, ska med ett sådant begränsningsvärde avses den
mängd, koncentration eller nivå på utsläppet som inte får överskridas eller un-
derskridas under en eller flera angivna tidsperioder eller på annat sätt som
närmare anges i tillståndet. Värdet ska normalt avse den punkt där utsläppet
lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning.

15 §

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena ska inte tillämpas på

avloppsanordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövnings-
förordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra av-
loppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

17 §

9

Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta

en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämn-
den för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar
av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Första stycket ska inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver

tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

22 §

En anmälan som avses i 1 kap. 9 eller 10 § miljöprövningsförord-

ningen (2013:251) ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åt-
gärden vidtas. Anmälan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller
kommun som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa
tillsynen över verksamheten eller åtgärden. Anmälan ska dock ges in till läns-
styrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga
som prövas av länsstyrelsen.

6 Senaste lydelse 2011:625.

7 Senaste lydelse 2008:984.

8 Senaste lydelse 2003:1052.

9 Senaste lydelse 2002:14.

background image

3

SFS 2013:262

23 §

10

Om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken söks till en verksamhet el-

ler åtgärd som avses i 1 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) be-
höver anmälan inte göras.

24 §

Om det finns särskilda skäl, får den kommunala nämnden överlämna

anmälningsärendet till länsstyrelsen.

25 §

11

En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla de upp-

gifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyn-
digheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art,
omfattning och miljöeffekter. I den utsträckning som behövs i det enskilda
fallet ska en anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt
6 kap. miljöbalken.

25 a §

12

En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utö-

ver det som anges i 25 §, innehålla

1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,
2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift

om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga
tekniska uppgifter av betydelse,

3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade ener-

giutbytet från verksamheten,

4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer,

särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,

5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av an-

mälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,

6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilo-

meter från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,

7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av an-

läggningen och verksamheten,

8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som

behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,

9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur

anläggningen syns i landskapet,

10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och
11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda

byggnader.

25 c §

En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska ges in i tre exem-

plar, om den avser en verksamhet eller åtgärd som enligt miljöprövningsför-
ordningen (2013:251) omfattas av ⬝tillståndsplikt A⬝, och i två exemplar i öv-
riga fall.

25 d §

När en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken har getts in ska

1. den kommunala nämnden genast skicka ett exemplar av handlingarna till

länsstyrelsen, om anmälan har getts in till nämnden, och

10 Tidigare 23 § upphävd genom 2008:690.

11 Senaste lydelse 2011:625. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upp-
hävs.

12 Senaste lydelse 2009:863.

background image

4

SFS 2013:262

2. länsstyrelsen genast skicka ett exemplar av handlingarna till den kom-

munala nämnden, om anmälan har getts in till länsstyrelsen.

Om anmälan avser en verksamhet som enligt miljöprövningsförordningen

(2013:251) omfattas av ⬝tillståndsplikt A⬝, ska nämnden eller länsstyrelsen
också skicka ett exemplar av anmälan till Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten.

26 a §

13

I fråga om sådana anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder

som avses i 2 kap. 3 eller 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 8,
9, 13, 17, 20, 22, 24, 28, 30 eller 33 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 12 kap. 6, 8, 10,
11, 12 eller 13 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 3, 4 eller 7 §, 15 kap. 8 §,
16 kap. 6 eller 7 §, 18 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 8, 9
eller 12 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17, 28, 29, 31, 32 eller 44 §
eller 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska den myndighet
som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten eller åtgärden
behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten ta hänsyn till
de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökon-
sekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten eller åtgär-
den ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten före-
lägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

31 a §

14

I fråga om en anläggning för sortering eller krossning av berg, na-

turgrus eller andra jordarter som omfattas av 4 kap. 6 § miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) ska verksamhetsutövaren i en miljörapport lämna uppgif-
ter om produktionen, om länsstyrelsen begär det. Utöver det som följer av
31 § ska en sådan rapport innehålla uppgifter om produktionen i fråga om na-
turgrus, morän och berg.

32 §

15

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt

denna förordning eller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) bedrivs
av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält
den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyn-
digheten om det ändrade förhållandet.

47 §

16

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försik-

tighetsmått som ska gälla vid

1. träskyddsbehandling genom doppning,
2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall

som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbal-
ken,

7. användning av avloppsslam i jordbruk,

13 Senaste lydelse 2009:863.

14 Senaste lydelse 2010:953.

15 Senaste lydelse 2010:953.

16 Senaste lydelse 2005:214.

background image

5

SFS 2013:262

8. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar,

och

9. lagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som ut-

görs av elektriska och elektroniska produkter.

47 a §

17

Naturvårdsverket får

1. i fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna för-

ordning eller miljöprövningsförordningen (2013:251) eller av ett föreläg-
gande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken meddela före-
skrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens
miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett
tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till miljöbalkens
tillämpningsområde och mål,

2. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöpröv-

ningsförordningen, meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska läm-
nas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 ja-
nuari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överfö-
ringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/
61/EG

18,

3. meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus,

morän och berg som en miljörapport enligt 31 a § ska innehålla, och

4. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

17 Senaste lydelse 2010:953.

18 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

background image

6

SFS 2013:262

Bilaga

19

Verksamheter och farliga ämnen

Denna bilaga innehåller en förteckning med beskrivningar av verksamheter
och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 5 § och en förteckning över så-
dana farliga ämnen i utsläpp som avses i 11 a §.

AVDELNING 4

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA �MNEN

AVDELNING 5

VERKSAMHETER MED UTSL�PP AV FARLIGA �MNEN

Förorenande ämnen som det ska tas särskild hänsyn till enligt 11 a §

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena luft

� Svaveldioxid och andra svavelföreningar
� Kväveoxider och andra kväveföreningar
� Kolmonoxid
� Flyktiga organiska föreningar
� Metaller och deras föreningar
� Stoft
� Asbest (partiklar, fibrer)
� Klor och dess föreningar
� Fluor och dess föreningar
� Arsenik och dess föreningar
� Cyanider
� �mnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena

eller mutagena egenskaper eller via luften kan påverka fortplantningen

� Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena
ytvatten eller grundvatten

� Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana fören-

ingar i vattenmiljö

� Organiska fosforföreningar
� Organiska tennföreningar
� �mnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena

eller mutagena egenskaper eller via vattenmiljön kan påverka fortplantningen
eller fortplantningen i vattenmiljö

� Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara or-

ganiska toxiska ämnen

� Cyanider
� Metaller och deras föreningar
� Arsenik och dess föreningar
� Biocider och växtskyddsmedel

19 Senaste lydelse 2011:996. �ndringen innebär bl.a. att avdelning 1 har tagits bort ur
förteckningen.

background image

7

SFS 2013:262

� Suspenderande ämnen
� �mnen som orsakar eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater)
� Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD och

COD)

� Alaklor med CAS-nummer 15972-60-8 och EU-nummer 240-110-8
� Antracen med CAS-nummer 120-12-7 och EU-nummer 204-371-1
� Atrazin med CAS-nummer 1912-24-9 och EU-nummer 217-617-8
� Bensen med CAS-nummer 71-43-2 och EU-nummer 200-753-7
� Bromerade difenyletrariv
� Pentabromodifenyleter med CAS-nummer 32534-81-9
� Kadmium och kadmiumföreningar med CAS-nummer 7440-43-9 och

EU-nummer 231-152-8

� Kloralkaner med CAS-nummer 85535-84-8 och EU-nummer 287-476-5
� Klorfenvinfos med CAS-nummer 470-90-6 och EU-nummer 207-432-0
� Klorpyrifos (klorpyrifosetyl) med CAS-nummer 2921-88-2 och EU-num-

mer 220-864-4

� 1,2-dikloretan med CAS-nummer 107-06-2 och EU-nummer 203-458-1
� Diklormetan med CAS-nummer 75-09-2 och EU-nummer 200-838-9
� Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med CAS-nummer 117-81-7 och EU-num-

mer 204-211-0

� Diuron med CAS-nummer 330-54-1 och EU-nummer 206-354-4
� Endosulfan med CAS-nummer 115-29-7 och EU-nummer 204-079-4
� Fluoranten med CAS-nummer 206-44-0 och EU-nummer 205-912-4
� Hexaklorbensen med CAS-nummer 118-74-1 och EU-nummer 204-273-9
� Hexaklorbutadien med CAS-nummer 87-68-3 och EU-nummer 201-765-5
� Hexaklorcyklohexan med CAS-nummer 608-73-1 och EU-nummer 210-

158-9

� Isoproturon med CAS-nummer 34123-59-6 och EU-nummer 251-835-4
� Bly och blyföreningar med CAS-nummer 7439-92-1 och EU-nummer

231-100-4

� Kvicksilver och kvicksilverföreningar med CAS-nummer 7439-97-6 och

EU-nummer 231-106-7

� Naftalen med CAS-nummer 91-20-3 och EU-nummer 202-049-5
� Nickel och nickelföreningar med CAS-nummer 7440-02-0 och EU-num-

mer 231-111-14

� Nonylfenol med CAS-nummer 25154-52-3 och EU-nummer 246-672-0
� (4-Nonylfenol) med CAS-nummer 104-40-5 och EU-nummer 203-199-4
� Oktylfenol med CAS-nummer 1806-26-4 och EU-nummer 217-302-5
� 4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl-fenol) med CAS-nummer 140-66-9
� Pentaklorbensen med CAS-nummer 608-93-5 och EU-nummer 210-172-5
� Pentaklorfenol med CAS-nummer 87-86-5 och EU-nummer 231-152-8
� Polyaromatiska kolväten
� (Benso(a)pyren) med CAS-nummer 50-32-8 och EU-nummer 200-028-5
� (Benso(b)fluoranten) med CAS-nummer 205-99-2 och EU-nummer 205-

911-9

� (Benso(g,h,i)perylen) med CAS-nummer 191-24-2 och EU-nummer 205-

883-8

� (Benso(k)fluoranten) med CAS-nummer 207-08-9 och EU-nummer 205-

916-6

� (Indeno(1,2,3-cd)pyren) med CAS-nummer 193-39-5 och EU-nummer

205-893-2

background image

8

SFS 2013:262

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� Simazin med CAS-nummer 122-34-9 och EU-nummer 204-535-2
� Tributyltennföreningar
� (Tributyltenn-katjon) med CAS-nummer 36643-28-4
� Triklorbensen med CAS-nummer 12002-48-1 och EU-nummer 234-413-4
� Triklormetan (kloroform) med CAS-nummer 67-66-3 och EU-nummer

200-663-8

� Trifluralin med CAS-nummer 1582-09-8 och EU-nummer 216-428-8