SFS 2013:263 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

130263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1999:382) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska ha föl-
jande lydelse.

7 §

Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra en verksamhet som

omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning. Vid till-
ståndsprövning tillämpas bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken, förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövnings-
förordningen (2013:251).

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2013:263

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013