SFS 2013:264 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

130264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 35 och 40 §§ förordningen (2001:512) om depo-

nering av avfall ska ha följande lydelse.

35 §

Bestämmelser om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet finns i

9 kap. miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251).

40 §

Om tillsynsmyndigheten bedömer att de åtgärder som anges i anpass-

ningsplanen eller avslutningsplanen är tillräckliga för att följa bestämmel-
serna i denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förord-
ningen, ska myndigheten godkänna planen. Det som sägs i 31 § andra stycket
om tillståndsmyndighet ska här i stället avse tillsynsmyndigheten.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att en åtgärd enligt planen kräver ett så-

dant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, ska myndigheten ange detta
i sitt beslut. Om åtgärderna inte bedöms vara tillståndspliktiga, ska tillsyns-
myndigheten i sitt beslut ange när åtgärderna ska vara genomförda.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:264

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013