SFS 2013:266 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

130266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2004:1205) om han-

del med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:266

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:266

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 2

1

24.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av natriumkar-

bonat eller natriumbikarbonat.

25.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk lagring av koldi-

oxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillståndspliktig enligt miljö-
prövningsförordningen (2013:251).

26.

Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att transportera kol-

dioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 25.

1 Senaste lydelse 2011:1000.