SFS 2013:267 Förordning om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

130267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:667) om
allvarliga miljöskador;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 18 och 23 §§ förordningen (2007:667) om

allvarliga miljöskador ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i

fråga om 3�16 och 20�23 §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

4 §

Vid bedömningen av om en skada är en allvarlig miljöskada enligt

10 kap. 1 § andra stycket 3 miljöbalken ska det tas särskild hänsyn till om
skadan har en betydande negativ effekt när det gäller att uppnå eller bibehålla
en gynnsam bevarandestatus för

1. en skyddad djur- eller växtart som har markerats med bokstaven B, N

eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845), eller

2. livsmiljön för en sådan art som avses i 1, om skadan avser
a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1

eller 2 miljöbalken, eller

b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § miljöbalken.

18 §

Innan tillsynsmyndigheten beslutar ett föreläggande enligt 10 kap.

14 § miljöbalken ska myndigheten i fråga om de åtgärder som behöver vidtas
för att avhjälpa en skada

1. samråda med den som är ansvarig för avhjälpandet,
2. ge ägare och innehavare av särskild rätt till berörda fastigheter, kända

borgenärer med panträtt i berörda fastigheter samt de statliga och kommunala
myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i frågan tillfälle att yttra
sig inom viss tid, och

3. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge den all-

mänhet som är berörd och sådana ideella föreningar och juridiska personer
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Om det behövs för utredningen i ärendet, ska tillsynsmyndigheten hålla

sammanträde och besiktning på platsen. Tillsynsmyndigheten ska meddela tid
och plats för detta genom kungörelse i ortstidning. De som anges i första
stycket 1 och 2 samt andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt un-
derrättas.

SFS 2013:267

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:267

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

En kungörelse ska innehålla uppgift om var handlingarna i ärendet hålls

tillgängliga. En kungörelse enligt första stycket 3 ska även innehålla uppgift
om den tid inom vilken yttrande ska ges in.

23 §

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åt-

gärd inom jordbruket, skogsbruket, rennäringen eller yrkesfisket eller som ut-
gör väghållning, är ansvarig för avhjälpande enligt 10 kap. 5 och 12�14 §§
miljöbalken endast om

1. det på grund av verksamhetsutövarens fel eller försummelse har uppstått

en allvarlig miljöskada på en art eller livsmiljö, eller

2. skadan har orsakats av
a) en verksamhet som är tillståndspliktig enligt förordningen (1998:899)

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen
(2013:251),

b) en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. miljöbalken och

som avser uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra
anläggningar i vattenområden, bortledande av vatten från vattenområden eller
bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta,

c) sådan innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer som avses i 13 kap. miljöbalken,

d) hantering av en kemisk produkt eller bioteknisk organism enligt 14 kap.

miljöbalken,

e) transport av farligt gods eller överlämnande av farligt gods till någon an-

nan för transport som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt
gods, eller

f) gränsöverskridande avfallstransport inom, till eller från Europeiska unio-

nen som kräver ett godkännande eller som är förbjuden enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om
transport av avfall

1.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).