SFS 2013:268 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

130268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 26, 29 och 31 §§ samt 3 kap. 14 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 10 a §, samt när-

mast före 1 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning avser tillsyn enligt miljöbalken och innehåller be-

stämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter enligt 26 kap. 3 § miljöbal-
ken. Förordningen är meddelad

1. med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket miljöbalken i fråga om 1 kap. 18

och 19 §§ samt 2 kap. 8 § andra stycket, 26 § andra och tredje styckena och
29 § andra stycket,

2. med stöd av 26 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 §,
3. med stöd av 26 kap. 22 a § miljöbalken i fråga om 1 kap. 25�27 §§, och
4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Tillsynsbesök

10 a §

För varje verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 §, 4 kap.

12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap.
1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5
eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10 eller 14 §,
16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller
29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) ska den operativa tillsynsmyndigheten

1. genomföra tillsynsbesök minst en gång per år, om verksamheten innebär

betydande risker för miljön, och annars minst vart tredje år,

2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om

myndigheten vid det förstnämnda besöket fann någon allvarlig brist i uppfyl-
landet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut
eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 2010L0075).

2 Senaste lydelse 2011:702.

SFS 2013:268

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:268

3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till

verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket.

2 kap.

26 §

Strålsäkerhetsmyndigheten har, när det gäller olägenheter från jonise-

rande och icke-joniserande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksam-
heter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)
och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220).

Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt

första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt

första stycket åt länsstyrelsen, om

1. länsstyrelsen enligt 29 § första stycket 1 har ansvar för tillsynen i fråga

om verksamheten, och

2. länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten är överens om överlåtelsen.

29 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförord-

ningen (2013:251), utom den tillsyn som omfattas av Strålsäkerhetsmyndig-
hetens ansvar enligt 26 §,

2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av till-

ståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade

av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen är beskriven som en till-
ståndspliktig verksamhet och

a) är i drift, eller
b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verk-

samhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verk-

samhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för.

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt

en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

31 §

Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 §

tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om

1. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 §

första stycket 3,

2. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsa-

kats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsyns-
ansvaret för,

3. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskri-

vit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

4. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i an-

dra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers
utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket, och

5. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade äm-

nen enligt förordning (EG) nr 842/2006 eller förordning (EG) nr 1005/2009.

background image

3

SFS 2013:268

3 kap.

14 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. verksamheter som avses i 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§ miljöbalken i de fall

frågorna regleras i strålskyddslagen (1988:220) eller strålskyddsförordningen
(1988:293), och

2. föroreningsskador och andra miljöskador som avses i 10 kap. miljöbal-

ken orsakade av radioaktiva ämnen.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
2. I fråga om verksamheter som vid ikraftträdandet omfattas av ett tillstånd

som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken behöver tillsynsmyndigheten inte genom-
föra tillsynsbesök enligt 10 a § förrän efter den 6 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013