SFS 2013:269 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

130269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 18, 19, 48, 54, 62 och 65 §§ avfallsförordningen

(2011:927) och bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

18 §

Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte

tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görs

1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller

en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,

2. på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
3. med användning av bästa möjliga teknik.

19 §

Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte

tillämpas på

1. hushållsavfall som är farligt avfall, om det farliga avfallet är blandat med

annat hushållsavfall, eller

2. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg, om det oljehaltiga

vattnet tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot för-
orening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening
från fartyg.

48 §

1

Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som om-

fattas av

1. ett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljö-

balken, eller

2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning.

54 §

Den som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande

som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra an-
teckningar om

1. varifrån avfallet kommer,
2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används,
3. den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och
4. var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.
Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.

1 Senaste lydelse 2011:1239.

SFS 2013:269

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:269

62 §

I fråga om hushållsavfall som är farligt avfall gäller 54�61 §§ endast

sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet har

1. sorterats ut från annat hushållsavfall, och
2. mottagits av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller

har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av
9 kap. 6 § miljöbalken.

65 §

Sådant avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till förord-

ning (EG) nr 1013/2006 får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige
endast om den som för in avfallet kan visa att avfallet kommer att tas om hand
av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de
anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 §
miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2013:269

Bilaga 2

Hantering som utgör återvinning

R 1

Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushållsav-

fall om anläggningens energieffektivitet uppgår till

1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och

omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts el-

ler ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöpröv-
ningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.

Den energieffektivitet som avses i andra stycket ska beräknas enligt for-

meln energieffektivitet = (Ep � (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef) där Ep är den en-
ergi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet beräknad genom
att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som
produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år), Ef är
den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till
produktionen av ånga (GJ/år), Ew är den energi som kan utvinnas från det be-
handlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värmevärde
(GJ/år), Ei är den energi som importeras under ett år bortsett från Ew och Ef
(GJ/år) och 0,97 är den faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av
bottenaska och strålning. Formeln ska tillämpas i enlighet med det som är
bästa möjliga teknik vid förbränning av avfall.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013