SFS 2013:270 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

130270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter

dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 11 kap. 18 § och 12 kap. 1�5 §§ ska ha följande lydelse.

11 kap.

18 §

För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2005:3) om transport av avfall genom att bedriva verksamhet där farligt avfall
mellanlagras, återvinns eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den för-
teckning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. med 25 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen, och

3. med 5 000 kronor, om ⬝anmälningsplikt C⬝ gäller för verksamheten en-

ligt miljöprövningsförordningen.

12 kap.

1 §

För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon
fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251), och

2. med 25 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen.

2 §

För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några do-
kumenterade rutiner för fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift be-
talas

1. med 30 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251), och

SFS 2013:270

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:270

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. med 10 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen.

3 §

För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon
förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer ska en miljö-
sanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251), och

2. med 25 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen.

4 §

För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksam-
heter genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumen-
tation görs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. med 10 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen,

3. med 3 000 kronor, om ⬝anmälningsplikt C⬝ gäller för verksamheten en-

ligt miljöprövningsförordningen, och

4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1�3, om verksamheten

omfattas av ett tillstånd som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b §
miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

5 §

För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9)

om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 2 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt A⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251), och

2. med 1 000 kronor, om ⬝tillståndsplikt B⬝ gäller för verksamheten enligt

miljöprövningsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)