SFS 2013:271 Lag om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)

130271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:936) om ändring i
abortlagen (1974:595);

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595) ska införas en ny punkt,
3, av följande lydelse.

3. För gärningar som avses i 10 § och som har begåtts före ikraftträdandet

gäller 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13: 204.

SFS 2013:271

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013