SFS 2013:272 Lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

130272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade;

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet

gäller 23 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

SFS 2013:272

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013