SFS 2013:273 Lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

130273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:944) om ändring i
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny
punkt, 3, av följande lydelse.

3. För gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4 och som har

begåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 1 § och 13 kap. 9 och 10 §§ i sin
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

SFS 2013:273

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013