SFS 2013:274 Lag om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

130274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen
(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m.;

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

3. För gärningar som avses i 6 kap. 1 § första stycket c och h och som har

begåtts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § och 4 kap. 7 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

SFS 2013:274

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013