SFS 2013:275 Lag om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:956) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som följer av 25 kap.
18 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande när det är fråga om
uppgift i sådan anmälan till Socialstyrelsen som lämnats över till Inspektio-
nen för vård och omsorg.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

SFS 2013:275

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013