SFS 2013:277 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

130277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § och bilaga 1 till förordningen (1994:1121)

om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

6 §

1

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat

arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte
överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin

nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2012:655.

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

372

2 918 000

Anestesi och intensivvård

372

4 305 000

Barnmedicinska specialiteter

448

2 996 000

Hud- och könssjukdomar

372

3 612 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

388

3 229 000

Reumatologi

563

3 301 000

Vissa opererande specialiteter

389

4 414 000

Obstetrik och gynekologi

482

3 700 000

Psykiatriska specialiteter

662

2 453 000

�gonsjukdomar

416

3 904 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

389

3 775 000

Onkologi

389

3 242 000

Neurologi

612

3 491 000

Läkare utan specialistkompetens

219

2 058 000

SFS 2013:277

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:277

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

3

SFS 2013:277

Bilaga 1

2

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt
arvode enligt 8 §

2 Senaste lydelse 2012:655.

�&tgärder

Arvode
kr

Reducerat
arvode kr

386

När 314 är en tillkommande åtgärd

1 913

1 524

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 619

2 107

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontan-
abort

2 322

1 852

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013