SFS 2013:278 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

130278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 7 och 11 a §§ förordningen (1993:1091) om

assistansersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken ska för år 2013 vara 275 kronor per timme.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag

till schablonbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dess-
förinnan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Belopp som fastställs enligt 51 kap. 11 § andra eller tredje stycket social-

försäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre,
till närmaste högre krontal.

7 §

2

En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäk-

ringsbalken, beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 §
eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, beviljats
ersättning med skäligt belopp, ska i samband med slutavräkning enligt
51 kap. 15 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samt-
liga kostnader för lämnad assistans.

11 a §

3

En försäkrad som har köpt personlig assistans ska redovisa till För-

säkringskassan att assistansersättningen har använts för sådant köp. En för-
säkrad som själv har anställt sina personliga assistenter ska redovisa till För-
säkringskassan att assistansersättningen har använts för kostnader för sådana
assistenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:531.

2 Senaste lydelse 2010:1684.

3 Senaste lydelse 2010:1684.

SFS 2013:278

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013