SFS 2013:279 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

130279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd
och service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

dels att 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 13 a §§,

av följande lydelse.

7 §

1

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 6�10 samma lag ska vara skrift-
lig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sö-
kanden och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten,
7. vilken personal som ska anlitas och personalens utbildning, och
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.
Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara

inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

8 §

2

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2 samma lag ska vara skriftlig,
egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden
och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,

1 Senaste lydelse 2013:181.

2 Senaste lydelse 2013:181.

SFS 2013:279

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:279

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
7. vilken personal som ska anlitas och personalens kompetensutveckling,
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assis-

tansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, och

10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal

och berörda myndigheter.

8 a §

Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska ansö-
kan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande
den juridiska personen:

1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
3. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person

som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant

och som själv eller genom närstående har andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse i den juridiska personen,

5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommandit-

bolag eller annat handelsbolag, och

6. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den ju-

ridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberät-
telse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har
bedrivits i den juridiska personen.

13 a § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för till-
stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)