SFS 2013:283 Lag om bevakning ombord på svenskt fartyg

130283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bevakning ombord på svenskt fartyg;

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för bevakning med beväpnad säkerhetspersonal om-

bord på svenskt fartyg i syfte att skydda fartyget, besättningen, passagerarna
och lasten mot angrepp av utomstående personer. Lagen gäller i fråga om
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i
hamnanläggningar

2 och som befinner sig utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

I fråga om bevakning och innehav av skjutvapen och ammunition som krä-

ver tillstånd enligt denna lag, tillämpas inte lagen (1974:191) om bevaknings-
företag eller vapenlagen (1996:67).

Med skjutvapen och ammunition avses i denna lag detsamma som i 1 kap.

2 och 5 §§ vapenlagen.

Tillstånd för att anlita säkerhetspersonal för bevakning

2 §

Tillstånd krävs för att en redare ska få anlita säkerhetspersonal för be-

vakning som omfattas av denna lag. Ansökan om tillstånd prövas av den myn-
dighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten).

3 §

Tillstånd får beviljas endast om det kan antas att

1. det finns en risk för att fartyget kan utsättas för angrepp av utomstående

personer,

2. bevakningen kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt

sätt,

3. skjutvapnen och ammunitionen är avsedda att skydda fartyget, besätt-

ningen, passagerarna och lasten samt i övrigt framstår som lämpliga för ända-
målet,

4. säkerhetspersonalen har ändamålsenlig utbildning och även i övrigt är

lämpad att inneha skjutvapnen och ammunitionen, och

5. bevakningen i övrigt kommer att uppfylla de krav som ställs på bevak-

ning av det aktuella slaget.

1 Prop. 2012/13:78, bet. 2012/13:TU10, rskr. 2012/13:202.

2 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2013:283

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:283

Vid prövning enligt första stycket ska det särskilt beaktas att organisatio-

nen och planläggningen av bevakningen har utformats på ett lämpligt sätt.

Ett tillstånd ska förenas med villkor i fråga om utförandet av bevakningen,

rapportering av incidenter samt säkerhetspersonalens sammansättning, lämp-
lighet, utbildning och kompetens för uppdraget. Tillståndet får också förenas
med villkor i sådana frågor som anges i första stycket 2�5 och andra stycket.

4 §

Tillståndet ska avse anlitande av säkerhetspersonal för bevakning om-

bord på ett visst fartyg samt vara begränsat till en viss resa eller viss tid. I till-
ståndet ska anges vilka slag av skjutvapen och ammunition som säkerhetsper-
sonalen får inneha ombord. Tillståndet ska också förenas med villkor om hur
skjutvapen och ammunition ska förvaras på fartyget. Giltighetstiden för ett
tillstånd får vara högst två år.

5 §

Säkerhetspersonalen är skyldig att följa vad som anges i tillståndet om

vilka slag av skjutvapen och ammunition som får innehas ombord. Säkerhets-
personalen är också skyldig att följa villkor om hur skjutvapen och ammuni-
tion ska förvaras på fartyget.

6 §

Befälhavare som enligt bestämmelserna i denna lag tar ombord säker-

hetspersonal ska se till att personalens identitet, tidsperioden under vilken
denna finns ombord samt typ av skjutvapen, kaliber och identifikationsnum-
mer eller annan uppgift som kan identifiera de skjutvapen som tas ombord an-
tecknas i den skeppsdagbok som avses i 18 kap. sjölagen (1994:1009). �ven
den mängd ammunition som tas ombord respektive lämnar fartyget ska an-
tecknas.

Tillsyn

7 §

Tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag, de föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av lagen följs. Andra myndigheter som regeringen bestämmer ska
på begäran biträda tillståndsmyndigheten i den utsträckning det behövs för
fullgörande av tillsynen.

Vid tillsynen ska tillståndsmyndigheten särskilt kontrollera att de förutsätt-

ningar som anges i 3 § är uppfyllda.

8 §

En redare ska lämna tillståndsmyndigheten de upplysningar om bevak-

ningen som den begär för sin tillsyn. Tillståndsmyndigheten har även rätt att
ta del av samtliga handlingar som rör bevakningen ombord på redarens fartyg
samt tillträde till de berörda fartygen.

En redare ska före mars månads utgång varje år lämna en redogörelse till

tillståndsmyndigheten avseende den bevakning som bedrivits ombord på hans
eller hennes fartyg under föregående år.

9 §

Underlåter en redare att enligt 8 § lämna upplysningar, låta tillstånds-

myndigheten ta del av handlingar eller lämna en redogörelse, får tillstånds-
myndigheten förelägga redaren att göra det. Ett sådant föreläggande får för-
enas med vite.

background image

3

SFS 2013:283

10 §

Tillståndsmyndigheten får förelägga en redare att vidta de rättelser och

andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas
med vite.

�&terkallelse av tillstånd

11 §

Tillståndsmyndigheten får besluta att återkalla ett tillstånd om de förut-

sättningar som anges i 3 § inte längre är uppfyllda eller om det på grund av att
fartyget bytt ägare eller annars finns särskild anledning till återkallelse.

Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd gäller omedelbart, om inte något

annat anges i beslutet.

Straffbestämmelser

12 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms en redare, eller den i

en redares ställe, som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd anlitar
säkerhetspersonal för bevakning som omfattas av denna lag eller lämnar
osann uppgift i fall som avses i 8 §.

13 §

Till fängelse i högst ett år döms den i säkerhetspersonalen som i sam-

band med bevakning som omfattas av denna lag uppsåtligen innehar skjut-
vapen eller ammunition ombord utan att tillstånd till detta beviljats.

Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

14 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som i fråga om

förvaring av skjutvapen eller ammunition uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot villkor som meddelats med stöd av denna lag.

15 §

Till böter döms en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

underlåter att se till att de uppgifter som enligt 6 § ska antecknas i skeppsdag-
boken redovisas på ett korrekt och fullständigt sätt.

�verklagande

16 §

Tillståndsmyndighetens beslut i ärenden om tillstånd enligt 2�5 §§, om

föreläggande vid vite enligt 9 och 10 §§ och om återkallelse av tillstånd enligt
11 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande och avgifter

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om bevakning som omfattas av denna lag samt om
tillstånd för och tillsyn över bevakningen.

18 §

För prövning av en ansökan om tillstånd och för tillsyn får avgifter tas

ut av tillståndsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

background image

4

SFS 2013:283

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD
(Näringsdepartementet)