SFS 2013:284 Förordning om bevakning ombord på svenskt fartyg

130284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bevakning ombord på svenskt fartyg;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen
(2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Tillståndsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (2013:283) om

bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska ske efter hörande av Rikspolisstyrelsen.

Ansökan

3 §

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Redaren ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar och uppgifter

som behövs för att visa att bevakningsverksamheten kommer att uppfylla de
krav som ställs enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt far-
tyg och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

4 §

Tillståndsmyndigheten får begära in de ytterligare handlingar och upp-

gifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd.

Beslut om tillstånd

5 §

Ett beslut om tillstånd till bevakning ombord på svenskt fartyg ska minst

innehålla

1. redarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
2. uppgift om det fartyg tillståndet avser,
3. uppgift om tillståndets giltighetstid och geografiska giltighet,
4. de villkor som gäller för tillståndet, och
5. en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

6 §

Tillstånd får bara beviljas för sådana geografiska områden som till-

ståndsmyndigheten, med ledning av kända förhållanden, bedömer utgöra om-
råden där det kan antas finnas en risk för att fartyget kan utsättas för angrepp
av utomstående personer.

SFS 2013:284

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:284

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Tillståndet får även avse sådana angränsande geografiska områden där be-

väpnad säkerhetspersonal kan tas ombord och sättas i land.

Tillsyn

7 §

Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt

fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen, de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av lagen följs.

Rikspolisstyrelsen och utlandsmyndigheterna ska lämna den information

som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

Bemyndiganden

8 §

Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om bevak-

ning som omfattas av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt far-
tyg samt om tillstånd för och tillsyn över bevakningen. Innan sådana före-
skrifter meddelas, ska tillståndsmyndigheten höra Rikspolisstyrelsen.

9 §

Tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för pröv-

ning av en ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)