SFS 2013:286 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att nuvarande 8 kap. 10 c�10 f §§ ska betecknas 8 kap. 10 d�10 g §§,
dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 10 c och 10 d §§ ska sättas närmast

före 8 kap. 10 d respektive 10 e §,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 11 § och 8

kap. 10 c §, samt närmast före 3 kap. 11 § och 8 kap. 10 c § nya rubriker av
följande lydelse.

3 kap.

Skyndsam handläggning

11 §

2

En ansökan om visering från en sådan familjemedlem till en EES-

medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska handläg-
gas skyndsamt.

8 kap.

Handläggning av vissa ansökningar om upphävande av återreseförbud

10 c §

Migrationsverket ska ta ställning till en ansökan enligt utlännings-

lagen (2005:716) om upphävande av ett återreseförbud från en EES-medbor-
gare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i
3 a kap. 2 § utlänningslagen inom sex månader från det att ansökan lämnades
in.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla
sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

2 Tidigare 11 § upphävd genom 2011:706.

SFS 2013:286

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013