SFS 2013:289 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

6 §

2

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller per-
sonliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker en-
ligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finan-

siella instrument,

6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning, eller

8. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller

sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs
och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.

2 Senaste lydelse 2012:736.

SFS 2013:289

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:289

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

0289.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 1:00 PM