SFS 2013:291 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

130291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� sjölagen (1994:1009),
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2012:737.

SFS 2013:291

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:291

� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

0291.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 1:14 PM

background image

3

SFS 2013:291

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

4 Senaste lydelse 2012:737.

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet
(3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §)

G

0291.fm Page 3 Friday, May 17, 2013 1:14 PM

background image

4

SFS 2013:291

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra
stycket)

F

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2

G

Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)

G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)

G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag enligt
avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)

H

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)

H

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)

L

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol
(11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§,
12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)

L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 § första
och andra styckena får vara stiftare

F

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)

R�AC

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

K

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska
genomföras (15 kap. 10 §)

C

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 4.2 a)

J

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 4.2 b)

J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.6, 11.8 och 11.10)

J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9)

J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14)

R

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart
(artikel 15)

M

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart
(artikel 31.1)

G

0291.fm Page 4 Friday, May 17, 2013 1:14 PM

background image

5

SFS 2013:291

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av
röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2)

K

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)

N

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar
(artikel 41)

L�O

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller
parametrar (artikel 49)

J�N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54)

N

0291.fm Page 5 Friday, May 17, 2013 1:14 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0291.fm Page 6 Friday, May 17, 2013 1:14 PM