SFS 2013:292 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

130292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 9 §§ förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighe-

tens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2012:738.

SFS 2013:292

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:292

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning, och

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

9 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-

strument,

2. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

eller

3. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller för-

ordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala mot-
parter och transaktionsregister

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

0292.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 1:23 PM