SFS 2013:293 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

130293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av
den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter
som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2, i fråga om efterlevnaden

av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

När myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen (2010:1010) om kredit-

värderingsinstitut, 2 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser
till EU:s blankningsförordning eller 2 § lagen (2013:287) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter
och transaktionsregister, får den ingå sådana internationella överenskommel-
ser som följer av respektive EU-förordning och som inte kräver riksdagens el-
ler Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:739.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2013:293

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0293.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 1:17 PM