SFS 2013:265 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

130265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:675) om
omgivningsbuller;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2004:675) om omgivnings-

buller ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell

verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap.

1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §,
7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2,
3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §,
16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller
29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) eller är en tillståndspliktig hamn enligt
den förordningen,

direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG

av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, änd-
rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008,

Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i bi-

laga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i bi-

laga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:196.

SFS 2013:265

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013