SFS 2013:282 Förordning om ändring i förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

130282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:931) om
planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:931) om planering

för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har ett övergripande an-
svar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare genom-
förs och för att sådant underlag som avses i 1 § tas fram.

Energimyndigheten ska, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) samt andra
berörda aktörer, ansvara för att vidareutveckla och följa upp metoden för pla-
nering samt utformningen av dokument för planeringsarbetet.

Länsstyrelsen ska på Energimyndighetens begäran lämna uppgifter för vi-

dareutveckling och uppföljning av metoden för planering och för utformning
av dokument enligt andra stycket.

7 § Länsstyrelsen ska vart fjärde år överlämna det underlag som har sam-
manställts enligt 4�6 §§ till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare
och till Svenska kraftnät.

Om elanvändare har tillkommit eller flyttat efter det att underlag enligt för-

sta stycket har överlämnats och detta har väsentlig betydelse för en frånkopp-
lingssituation får länsstyrelsen, dock högst en gång per år, överlämna ett revi-
derat underlag till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare och till
Svenska kraftnät.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:282

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013