SFS 2013:294 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

130294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd ska införas två nya paragrafer, 21 a och 21 b §§, samt närmast före
21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Erkännande av organisation och överlåtelse av tillsynsuppgifter

21 a §

Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de

krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr
725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation

som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i

punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, eller

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1�19.3 i bilaga 2 till för-

ordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande

av uppgifterna.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om de ytterligare krav som en erkänd sjöfartsskyddsorgani-
sation ska uppfylla för att få utföra uppgifter enligt 21 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:110, bet. 2012/13:TU12, rskr. 2012/13:205.

SFS 2013:294

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013