SFS 2013:296 Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

130296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:63) om
bekämpningsmedelsavgifter;

utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att det i övergångsbestämmelserna till förordningen

(2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter ska införas tre nya punkter, 5�7,
av följande lydelse.

5. I fråga om årsavgift som avser 2013 ska avgiften i stället för det som

sägs i 8 kap. 3 §

a) för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 2,6 procent av försäljnings-

värdet av medlet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000 kro-
nor, och

b) för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av

försäljningsvärdet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000
kronor.

6. I fråga om årsavgift som avser 2014 ska avgiften i stället för det som

sägs i 8 kap. 3 § för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till

a) 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat

med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46 027 kro-
nor, och

b) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med

281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst 269 452 kro-
nor.

7. I fråga om årsavgift som avser 2014 för ett eller flera biologiska be-

kämpningsmedel ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § uppgå till

a) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända pro-

dukterna under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst
460 kronor och högst 46 027 kronor, och

b) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända pro-

dukterna under 2013 multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst
1 539 kronor och högst 269 452 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:296

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013