SFS 2013:298 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

130298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 8 och 15 §§ samt 29 kap.

2�4 §§ skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

28 kap.

8 §

Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol i fråga om

1. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §, eller

2. kostnadsfria resor enligt 13 kap. 23 § första stycket.

15 §

Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos Skolväsendets över-

klagandenämnd i fråga om

1. barns mottagande i sameskolan enligt 7 kap. 7 §,
2. åtgärder enligt 13 kap. 23 § andra stycket för en elev som inte bor

hemma, eller

3. rätt till utbildning för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av barnet.

29 kap.

2 §

Med bosatt i landet avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här

enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som

inte är folkbokförd här men som

1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl.,

2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §

utlänningslagen (2005:716),

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd

av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,

4. är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts

beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § la-

1 Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208.

SFS 2013:298

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

2

SFS 2013:298

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

gen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte omfat-
tas av 3, eller

5. vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.
Har ett beslut om avvisning eller utvisning meddelats mot någon som avses

i andra stycket 1 ska denne fortfarande anses vara bosatt i Sverige på den
grunden till dess att han eller hon lämnar landet. Om den som avvisats eller
utvisats håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas ska personen dock
anses som bosatt i Sverige på den grund som anges i andra stycket 5.

Begränsningar i rätten till utbildning för dem som avses i andra stycket föl-

jer av 3 §.

3 §

De personer som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 har rätt till utbildning

i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat utbild-
ningen innan de fyllt 18 år. De har inte rätt till utbildning i kommunal vuxen-
utbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invand-
rare.

De personer som avses i 2 § andra stycket 4 har endast rätt till utbildning i

grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

De personer som avses i 2 § andra stycket 5 har endast rätt till utbildning i

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och, om de
påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola och gymnasiesär-
skola.

4 §

Bestämmelsen i 9 kap. 4 § andra stycket gäller inte i fråga om vårdnads-

havare för barn som avses i 2 § andra stycket 5.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna i 28 kap. 8 och 15 §§ i sina nya lydelser tillämpas för

tid från och med den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)