SFS 2013:299 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

130299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

28 §

Ett beslut att ge en internatskola ställning som riksinternatskola enligt

10 kap. 1 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011,
fortsätta att gälla som ett beslut enligt 29 kap. 15 § i den nya skollagen. En
enskild som bedriver utbildning vid en riksinternatskola ska därvid anses god-
känd som huvudman för den eller de skolformer som anordnas vid riksinter-
natskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 men tillämpas för tid från och med

den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208.

SFS 2013:299

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013