SFS 2013:400 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

1

Föreskrifterna i 113 kap. 3–17 och 19 §§ socialförsäkringsbalken till-

lämpas i fråga om ärenden enligt denna förordning som i första instans hand-
läggs av Försäkringskassan.

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder
av Försäkringskassan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1389.

SFS 2013:400

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013