SFS 2013:401 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

130401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:640) om
registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp
av automatiserad behandling;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:640) om registerföring

m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

1 samt bi-

laga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

5 §

2

Uppgifter ska gallras ur ett register

� i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbok-

förings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och

� i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.
Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-

fattning som Domstolsverket föreskriver.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:887.

2 Senaste lydelse 2011:1459.

SFS 2013:401

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:401

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

3

Uppgifter i ett verksamhetsregister

11. om tolk:
� språk och arvodesnivå
� namn
� personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/

organisationsnummer

� besöksadress och postadress
� telefonnummer, e-postadress e.d.

13. om expedition:
� dag för expedition
� mottagarens namn och adress
� handling
� yttrandefrist

3 �ndringen innebär att punkten 12 tagits bort ur förteckningen.