SFS 2013:402 Förordning om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

130402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:641) om
registerföring m.m. vid Högsta
förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med
hjälp av automatiserad behandling;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2001:641) om registerföring

m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av
automatiserad behandling

1 ska ha följande lydelse.

6 §

Uppgifter ska gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från

Riksarkivet som gäller för domstolarna.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den om-

fattning som Domstolsverket föreskriver.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1807.

SFS 2013:402

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013