SFS 2013:404 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

130404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1793) med
instruktion för Domarnämnden;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1793) med instruktion

för Domarnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om Domarnämndens uppgifter finns bland annat i 3 §

lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare och i förordningen
(2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän
domstol och i allmän förvaltningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när

det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ la-

gen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och
förvaltningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:404

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013