SFS 2013:406 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

12 §

Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3�5 §§ hindrar inte att en

uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet
inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myn-
dighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig
vård, behandling eller annat stöd och denne

1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,

eller

3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till

denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet.

26 kap.

9 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon

närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en an-
nan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om
det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd
och denne

1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,

eller

3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till

denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet.

1 Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231.

SFS 2013:406

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:406

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)