SFS 2013:406 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IGJGCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IGJGBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 25 kap. 12 � och 26 kap. 9 � offent-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretessen enligt 1 �, 2 � andra stycket och 35 �� hindrar inte att en</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgift om en enskild eller n�rst�ende till denne l�mnas fr�n en myndighet<br/>inom h�lso- och sjukv�rden till en annan s�dan myndighet eller till en myn-<br/>dighet inom socialtj�nsten, om det beh�vs f�r att ge den enskilde n�dv�ndig<br/>v�rd, behandling eller annat st�d och denne</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inte har fyllt arton �r,<br/>2. fortg�ende missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. v�rdas med st�d av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller uppgift om en gravid person eller n�gon n�rst�ende till</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">denne, om uppgiften beh�ver l�mnas f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det<br/>v�ntade barnet.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretessen enligt 1 � hindrar inte att uppgift om en enskild eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�rst�ende till denne l�mnas fr�n en myndighet inom socialtj�nsten till en an-<br/>nan s�dan myndighet eller till en myndighet inom h�lso- och sjukv�rden, om<br/>det beh�vs f�r att ge den enskilde n�dv�ndig v�rd, behandling eller annat st�d<br/>och denne </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inte har fyllt arton �r,<br/>2. fortg�ende missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. v�rdas med st�d av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller uppgift om en gravid person eller n�gon n�rst�ende till</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">denne, om uppgiften beh�ver l�mnas f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det<br/>v�ntade barnet.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:406</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:406</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 25 kap. 12 � och 26 kap. 9 � offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

25 kap.

12 �

Sekretessen enligt 1 �, 2 � andra stycket och 35 �� hindrar inte att en

uppgift om en enskild eller n�rst�ende till denne l�mnas fr�n en myndighet
inom h�lso- och sjukv�rden till en annan s�dan myndighet eller till en myn-
dighet inom socialtj�nsten, om det beh�vs f�r att ge den enskilde n�dv�ndig
v�rd, behandling eller annat st�d och denne

1. inte har fyllt arton �r,
2. fortg�ende missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel,

eller

3. v�rdas med st�d av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller

lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.

Detsamma g�ller uppgift om en gravid person eller n�gon n�rst�ende till

denne, om uppgiften beh�ver l�mnas f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det
v�ntade barnet.

26 kap.

9 �

Sekretessen enligt 1 � hindrar inte att uppgift om en enskild eller n�gon

n�rst�ende till denne l�mnas fr�n en myndighet inom socialtj�nsten till en an-
nan s�dan myndighet eller till en myndighet inom h�lso- och sjukv�rden, om
det beh�vs f�r att ge den enskilde n�dv�ndig v�rd, behandling eller annat st�d
och denne

1. inte har fyllt arton �r,
2. fortg�ende missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga l�sningsmedel,

eller

3. v�rdas med st�d av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller

lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.

Detsamma g�ller uppgift om en gravid person eller n�gon n�rst�ende till

denne, om uppgiften beh�ver l�mnas f�r en n�dv�ndig insats till skydd f�r det
v�ntade barnet.

1 Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231.

SFS 2013:406

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:406

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

;