SFS 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

130407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att, ut-

över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlän-
ningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där.

2 §

I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns be-

stämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda hälso- och sjukvård samt
tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.

3 §

De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas
även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Personkrets

4 §

Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar

som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även en kommun som inte ingår i ett lands-

ting.

5 §

Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myn-

dighetsbeslut eller författning.

Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att

vara tillfällig.

Vårdens omfattning

6 §

Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som

inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta
inom landstinget.

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

SFS 2013:407

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:407

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 §

Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som

har fyllt 18 år

1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. preventivmedelsrådgivning.

8 §

Ett landsting får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfat-

tas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.

Läkemedel

9 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag de läke-

medel som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av lagen. Det gäl-
ler dock enbart läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m.

Hälsoundersökning

10 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en

hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.

Avgifter

11 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för

läkemedel enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

GÖRAN HÄGGLUND
(Socialdepartementet)